З Днем Народження! — Картинки символами. _$$$$$$$$$$$_$$$$$ _$$$$$$__$$___$$_$$$$$$_$$___$$_$$__$$__$$___$$_$$_____$$$_$$$_$$__$$__$$$$$$$_$$$$___$$_$_$$$$$$$$$$_$$___$$_$$_____$$___$$$$____$$_$$___$$_$$$$$$_$$___$$ $$$$$___$$$$__$$__$$__$$__$$$$$$__$$$$$$_$$__$$_$$___$$__$$$$$$$__$$_$$__$$__$$_$$_$$___$$__$$__$$_____$$__$$_$$__$$$_$$__$$$$$$$__$$__$$___$$$$$$____$$__$$__$$$$___$$$$$$_$$_$_$$__$$$$$$$_____$$__$$__$$_$$_$$__$$$$$$$$_$$_____$$__$$_$$$__$$__$$_$$$$______$$$$__$$__$$__$$_$$____$$_$$$$$$_$$__$$_$$___$$_$$__$$ $$$$$$$$__$$$$$$____$$__$$__$$__$$__$$__$$$$_$$_$$_$$___$$____$$__$$__$$___$$__$$__$$___$$_____$$$$$$____$$__$$__$$____$___$___$___$$_____$$__$$_________________$$__$$__$$___$$____$$___$$____$$__$$__$$__$$__$$__$$ ___________________________________________ ___000000__00000000______0000____0000________0000____0000______000000000000________0000____0000______000000____0000____00000000__000000____ __________0000__________000000__________000000________00__0000______000000000000__00________0000000000__00000000 ____000000000000________0000____0000______0000__0000______0000000000________0000____________000000__________00000000__________ ____000000000000________0000____0000______0000__0000______0000000000________0000____________000000__________00000000__________ ____00000000__000000______0000____00____________000000______________0000________________0000______________000000____________00000000________ ____00000000000000______0000____0000______0000__0000______000000000000______0000____0000____000000__0000____000000000000______ ____00000000______0000________0000______0000________0000______000000____00000000____ ____000000000000______0000__0000______00000000______00000000________0000__0000____000000__0000__00000000__000000 ______00000000000000____0000__0000__0000__________0000______________0000________________0000______________000000____________00000000________ ____000000__00000000______0000____0000________0000____0000______000000000000________0000____0000______000000____0000____00000000__000000____ ____00000000000000______0000____0000______0000____0000____0000______0000____0000______0000__000000____0000__00000000000000____ __________0000__________000000__________000000________00__0000______000000000000__00________0000000000__00000000 ____00000000__000000______0000____00____________000000______________0000________________0000______________000000____________00000000__________________________________________________ _________*________________________**________****__________**________*****________*****________****______******_______*******______*****_____****_**_______*******______**_**______**_***_______*******_______*_*_______**_**________****________*****____*****__________*****_____*___*___*____*__________*____*____*___*___*____*__________*____*___*____*___*____*__________*____*___*____*___*____*_____************************************__**_____________________________________**_**_______________________________________****_________**___________________________*****________**________******_______*********__********_**______*********____**______**____**______***___***______*****________**____**________*****_____________________**_____******____________________**********_____**____*******************_________**_____**______________________________****_____*******________________*********__**_____**_____****************__________***____**______________________________******__*********____________________*****____***__**_______********************__________**__**__________________________________****___******________________________*****________************************* ____________________________________________ _____________8888____________8888__8_8888_________888888__8_888___________888888_8888______________8888888__________********8888********************8888*********..** ………..8888……………

Рибки — картинки з символів.   ____________________##__________________###*______________.*#####_____________*######___________*#######__________*########._________*#########._________*######*###*________*#########*###_______*##########*__*##_____*###########_____*____############___*##*#########___*_____########__________#######___________*######____________*#####*______________*####*_______________*####_________________*##*__________________*##_________ _________*##.__________________.#####._________________.##########________________.####*__*####_________________.#________## ————————————————————- _________8____8__________8_____8____________________________8___8_____8____8_____8____8________________________8____8_______8__8_______8_____8____________________________________88_____________________________________________888888888888_______________8_______88_____________888888888888888888____________888___8888____________8888888888888888888888__________8888888_____________8888@)888888888888888888___________888_______~~~~~88888888888888888888888888888888888888~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ————————————————————- __________________**_____________________________***____________________________****_________________________********_______________________***(.)****______________________***********_____________________************____________________**************_________________*****************_____________*********************________ *******************________*******************__________________*************___________________************____________________***********______________________**********_______________________*********________________________********_________________________******____________________________****____________________ __ _____****____ __ __________ __ ___*****_____ ___ ______ ___ ___********_______ ______ _ _ ___***____***__ ____…

Діти — малюнки символами. ———————————————————————- ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««00000000««««««««««««««««««««`0000000000«««««««`««««««««««««000000000000«««««««««««««««««««00000000000«««««««`««««««««««««`0000000000«««««««`««««««««««««`000000000000««««««`««««««00««««««`00000000000«««««««««««000000««««««`0000000000«««««`«««`000000000000«««««000000000000««««`«««00000000000000000«««`000000000000««««««`000000000000000000«««`00000000000000«««««`00000000000000000000««0000000000000000««`««`000000000000000000000«000000000000000000««««`0000000000000000000««00«00000000000000««««0000000000000000000««««000`0000000000««`««000000000000000000««««««`000000000«««««000000000000000000««««««`000000000«««««00000000000000000000«««««`00000000000««««000000000000000000000000000««00000«00000«`«««0000000000000000000000000000000000««000«`«««`0000000000000000000000000000000000«`000«`««««0000000000000000000000000000000000««««««««`00000000000000000000000000000000««««`««««`0000000000000000000000000000««««««`««««`0000000000000000000000«««««««««`««««`0000000000000000000000«««««««««`«««««`00000000000000000000«««««««««`««««««0000000000000000000«««««««««`««««««`000000000000000000«««««««««`««««««`00000000000000000««««««««««««««««`0000000000000000««««««««««`«««««««00000000000000««««««««««««««««««000000000000000««««««««««`««««««`0000000000000000««««««««««`««««««000000000000000000«««««««««« —————————————————————————————— ________________________________________________________________1000001_________________________________________000000000________________________________________1001____00______________________111001_______00001________00__________________100001000_______10000___11111_00_________________101___101________10_00001_1111_00________________00____00__________1___100001_11_00_______________00____00________110__1___10001___00______________00___100_________0001111_____1001_00_____________00___101__________00000000000111000100_111111100000010000100________00110000000000000_00111111111111_100000000________00______________100111111________100_00001________100__1____1__________________________0000__________001_1111111________________________0000____________001__1111111____________________10000______________000___111111111_________11____00001________________1001____111111111111111____00000____________________00001________________1000000___________________100000000000111111110000000000001_______________10001____0000000000000000000___0_100______________00____11___000_________100____11___00____________100__10101___001________0001_10_11___00____________00___1_01_1100000000011001__11111_1100____________00__1____1_100_________000____1__1__0______________000_____0000___________0001_10__1001_______________1000000001_____________1000000000_____________________11____________________11111______________ —————————————————————————————- ______________$$$_____________$$__$____________$$__$____________$__$____________$$$_________$$$$$$$$$$$_______$$__________$$______$______________$_____$________________$___$$___$$$_______$$$__$$___$$________$$________$$____$____$_______$____ $_____$____$$$$$$$_____$$$_$__$_____$$$______$_$$$___$____________$__$$$___$$$$$$$$$$$$______$$$___$$$$__$$________$$$$$$$$$$____$$$$$$__________$$$$$$_________$__________$_________$$________$$_________$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$_$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$$$$$$ ———————————————————————————- «««««««««$$$$$$$«$$$««««««««««««««««««`0$$««««$$0«««««««««`««««««`$$$$0«`$$$$$$«`0$«««««««««««««««00$$«`000$$0000«$0$$««««««««««««««00««0$$$$$$$`00«$$0««««««««««««««`0$«$0««««`$$«0$««««««««««««««$$«`$$`$$$«`$$`$$«$$«««««««`«««««`$0`$«0«««$$««$«$$0«««««««««««««0$$«0««`$0$$$«$$«0$««««««««««««««0$`0$«$0`$0$0$`0$`0«««««««««««««««0«`0$«0$$000$$0«0«««««««««««««««00$«$0$`0000$$««00«««««««`«««««««`000$««`$$$$`$$00000««««««««««««««`$0$0$$«$$$«0000«$0$««««««`«««««««`$$`000$00$$0$00$««`0««««««`«««««««`$$«`$«`$$`$$«$$$«$$«««««««««««««`$$«««$«`$$`$0`$0$$0«««««««««««««`$0$«`$0$$$$«$0$$`$000««««««««««««««0$0000«`$$00`$00$$000$«««««`««««««««0«$00$«$$00$`$00$$000«««««`««««««««0$«$$00$`$$00`$$0«$$00«««««««««««««$0$$`$$0«$0$00$000$$$$0$««««`««««««««`0$$0000`$0$$00$0$$000$0«««««««««««««`00$$$00000`$0`$««$000««««««««««««««0$«`$00«$0$$««`0`$««««««««««««««$0«`$00$$$0«`$$$0$«««««««««««««««`$0$«`$0000$««$0««««««`««««««««««$0000««$«`$0$««««««««««««««««««$$0$$$$$$$$$«««««««« ——————————————————————————————- ««««««««««««««««««««««««««««««««««««`1111«««««««««««`«««««««««`10001111001«««««««««««««««««««000111111`100«««««««««`««««««««`001101111111100«««««««««««««««««`011101111111110««««««««««««««««««011110100111101««««««««`«««««««««`011111110011001«««««««««««««`1111111`0111111111«`11001««««««`««««10001111111111111111«««`110011««««`««`10011«««««`111011««1111«`1100111««`««001«««111111««11«`1111111111«`1110001««101««`1111111111`11««111111111111111««110`«01««111111111111`1««111111111111111`11««01`01«`111111111111`11011«1`1`1111111111`111`11`0111«`11111111««1111110011111«1111111`1111111`110«`111111111111101111110111`11«11111101«`111`110«11111111`101111111111««1`101«11101«11111`0`0«11111111100111111««`11111`001«11«`111«`10`11`1111111`100001««`1111111`11`1011«`11111110«10`1111111««11«11111111111`0««10««1111010«`10`1111111«««11111111111`01««`1011111111110`«10«11111111111111111111«01«««`101111111100`«`101«1111111111111111«101««««`01111110100`««`1011«1111111111«1101«««««`011111011101«««`101111111111111111««««««`101111011110«««««111111111111«««««`1000011111101001`««««««««««««««««`00000010000011«`««««««««««««««««««111«««««` ————————————————————————————— «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««`1111111««««««««««««««««««««`00111111100««««««««««««««««««`100««««`10««««««««««««««`«««10111««««`10««««««««««««««««`0010`0«««««01«««««««««««««`««`10`101«««1«`0«««««««««««««««««0««««111«1««««««««««««««`«««10««11«1101««««««««««««««««««`10101111`1«`100111111111«««««««««««««`01«««««`110011111101««««««««««««10««1«««««««««0«««««««««««`10««10«««««««««001««««««««««`0««100011««`10««`10011001`1110001«««11111««10«000111110««`10011111000111`1111«`00111«1100«01110011001««««««`111`101«10«1111`11111«`11111««`1011111100001«10111111`01«««««««««««««1110011«`11111««`11«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ————————————————————————————— «««««««««««««««1111«««««««««««««««««««««11011«««««««««`««««««««`11000000000111111111««««««`««««««`1000011«««««««`11001««««««««««`0001«««««««1««««`100««««««««`001««««««««1««««««101««««««`101«««««««««11««««««`101«««««00««««««««««`1«`11«««««01«`««`01«««««««««««««««««««`01«««00««««««««««««««««««««`01`«`10«««««««««««««««««««««10`«`01«««««««««««««««««««««`01«10««««««««««««««««««««««11«01«««««««««««`11101««««11«««11«0«««««««««««`00111««««`10001««1«0««««««««««««««««««««101«`1«0««««««««««««111«««««««««11«0«««««««««««00«11««««««11«`01«01««««««««««00101«1«««««01`0«0`«001«««««««««`01«0«11««`1«00111101`10««««««««««`1001101«0«««`10010100«0««««««««««««`1101101««`1«011110«`0«111««««««««««««««1111111««`1«`11«1«««««««««««««`101««`01««11«`0«11«««««««««««««`11111110««`00«`10«««««««««««««««««111«««10««`01««««««««««««««««««««`10«««11100««««««««««11««««««1«00«««««0««««««««««`11000111100001«01«««««0««««««««««««00000001««10«`««««0««««««««««««`11001«««01«`«««`01«««««««««««««`11«««10«««««10«««««««««««««««««`10««`««`10«««««««««««««««««`10««««««01««««««««««««««««101«««`«««`0««««««««««««111111001««««`«««`10«««««««««««001««««««««««««11««««««««««01«««««««««««««`11«««««««««01«««««««««`«««««10««««««««`01«««««««««`««««««11«««««««101«««««««««`««««««`1011«««««`00««««««««««««««««««11111««1111««««««««««` ————————————————————————————————

Назви міст символами. _¶¶__¶¶______________________________________________¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶____¶¶_¶¶__¶¶__¶¶¶¶___¶¶__¶¶_¶¶_¶¶__¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶___¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶______¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_____¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶_____¶¶__¶¶_¶¶¶___¶¶_¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_ ———————————————————————————————- ___$$$$$$$_____$$_____$$____$$_____$$____$$_____$$__$$____$$___$$$$___$$__$$____$$_____$$__$$$__$$$__$$__$$__$$_$$_____$$_____$$__$$_$$_$$__$$______$$$_______$$_____$$__$$____$$__$$__$$__$$_$$______$$$$$$$___$$____$$___$$$$___$$__$$__Омск Омск———————————————————————- $$___$$___$$$$$$$___$$___$$___$$___$$___$$$$$$$___$$___$$$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$__$$$$___$$___$$________$$__$$$___$$___$$___$$________$$_$$$$$$$$$___$$________$$_$_$$___$$$$$$$___$$________$$$_____$$___$$________$$$__$$___$$___$$___$$________$$_$$$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$___$$___$$___$$___$$$$$$$___$$___$$ Усинск ———————————————————————- ¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶______¶¶¶¶_¶¶__¶¶__¶¶__¶¶_¶¶__¶¶___¶¶__¶¶_¶¶__¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_____¶¶____¶¶_¶¶___¶¶__¶¶_¶¶__¶¶___¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶____¶¶__¶¶_¶¶__¶¶__¶¶___¶¶_¶¶__¶¶_¶¶___¶¶_¶¶__¶¶_¶¶____¶¶_¶¶___¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶___¶¶_¶¶__¶¶_¶¶____¶¶__¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶__¶¶____¶¶__¶¶¶¶__¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶__¶¶_ Подольск___________________________________________________________ $$_____$$___$$$___$$$$$___$$$_____$$$$$$____$$$___$$___$$$$$___$$$___$$$___$$______$$$_____$$__$$____$$$___$$___$$$$$$_$$$$__$$_$$__$$_____$$_$$____$$__$$___$$_$$__$$___$$$_$$$$_$$__$$_$$__$$_____$$_$$____$$__$$___$$_$$__$$$$$$$$__$$__$$__$$_$$__$$_____$$_$$____$$__$$___$$_$$__$$___$$$______$$_$$$$$$$_$$____$$$$$$$__$$___$$__$$$$$$$_$$___$$$______$$_$$___$$_$$____$$___$$__$$___$$__$$___$$_$$___$$$______$$_$$___$$_$$____$$___$$_$$$$$$$$$_$$___$$_$$___$$________________________________$$_____$$________________________________________________$$_____$$________________ Магадан ————————————————————————$$$$$__$$_____$$_____$$$$$__$$_____$$_____$$_____$$$$$_________$$__$$_$$_$$__$$_$$__$$$$___$$$$___$$_$$__$$_$$__$$__$$__________$$$____$$$___$$_$$__$$_$$__$$_$$_$$$$$$$$$___$$$$___$$_______$$$$$$___$$_____$$_____$$_____$$_____$$_____$$_____$$__________$$$$$__$$_____$$_____$$$$$__$$_____$$_____$$_____$$$$$_________$$$$$__$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$$__$$_____$$_____$$____________$____$$$___$$$$__$$$$$_$$$_$$$$$__$$$$___$$$____$$_____$_______$$___$$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$___$$$$___$$$$___$$$$___$$_______$$$$$__$$_____$$_____$$$$$__$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$$_________$$___$$$$___$$_$$_$$__$$_$$___$$$_____$$___$$$____$$___________$$$$$__$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$$__$$_____$$_____$$____________$$$$$__$$_____$$_____$$_____$$_____$$_____$$_____$$_____ Екатеринбург ————————————————————— _________________________________________________$$$$____$$_________________________________________$$$$_______________________________________________$$$$____$$_$$__$$__$$$$__$$_$_$$$$$___$$$$___$$$$__$$$$____$$_$$__$$_$$__$$_$$$$_$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$____$$__$$$$__$$$$$$_$$___$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$____$$__$$$$__$$_____$$___$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$____$$___$$___$$_____$$___$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$$$$_$$___$$____$$$$$_$$___$$$$$___$$$$___$$$$__$$____________________________$$_________________________________________________$$_____________________ Ливерпуль —————————————————————- $$______$$$$$$__$$____$_$$$$$$____$$$$$$__$$____$$$_____$$____$$_$$$___$_$$___$$__$$____$$_$$$___$$$_____$$____$$_$$$___$_$$____$$_$$____$$_$$$___$$$_____$$____$$_$_$$__$_$$____$$_$$____$$_$_$$__$$$_____$$____$$_$__$$_$_$$____$$_$$____$$_$__$$_$$$_____$$____$$_$__$$_$_$$____$$_$$____$$_$__$$_$$$_____$$____$$_$___$$$_$$____$$_$$____$$_$___$$$$$_____$$____$$_$___$$$_$$___$$__$$____$$_$___$$$$$$$$$__$$$$$$__$____$$_$$$$$$____$$$$$$__$____$$ Лондон —————————————————————- $$$$$__$$$$__$$$$$$_$$__$$_$___$_$$__$$__$$$$_$$________$$___$$___$$__$$_$__$$_$$__$$_____$$$$_____$$$$$___$$___$$__$$_$_$$$_$$$$$$__$$$$$$$____$$__$$___$$____$$$$$_$$$_$_$$__$$_$$__$$$$____$$__$$___$$_______$$_$$__$_$$__$$_$$__$$$$_____$$$$$___$$_______$$_$___$_$$__$$__$$$$$ Гатчина ————————————————————— $$__$$$$__$$_$$$$___$$____$$___$$$$_$$__$$$$__$$_______$$$__$__$$__$$$$_$$_$$_$$_$$__$$$$_______$$$$$_$$__$$$$__$$$$__$$$$__$$$$$$$_$$____$$__________$$____$$____$$$$__$$_$$_$$_$$_$$$$________$$__$$$$_$$_$$$$__$$_$$_$$_$$_$$__$$_______$$$$_$$__$$$$__$$$$__$$$$__$$_$$$$_______$$$$$_$$__$$$$$$$_$$__$$$$__$$$$$$$_ Харьков…

Назви міст символами. _$$$$$____________________________________$$___$$___________________________________$$___$$___$$$$$___$$$$___$$$$__$$$$__$$$$_$$___$$___$$_$$__$$__$$_$$____$$________$$$$___$$___$$_$$__$$$$$$_$$____$$_____$$$$$$$___$$___$$_$$__$$_____$$____$$____$$__$$$$___$$__$$__$$__$$_____$$____$$____$$__$$_$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$__$$$$__$$$$__$$$$$________$$____$$__________________________________$$____$$__________________________ _$$$____$$$__$$$$$$___$$$$___$$__$$$__$$$$$$____$$$$___$$$$__$$$$__$$__$$__$$__$$__$$_$$____$$___$$__$$__$$__$$_$$$$_$$__$$__$$__$$______$$$$_____$$$$$$___$$$$$$__$$______$$__$$__$$__$$__$$__$$_$$____$$___$$__$$__$$__$$______$$__$$$$$$___$$$$___$$__$$$__$$$$$$___$$__$$ ———————————————————————————————— _$$$$$$__$$____$$__$$$$$$__$$$$$$__$$$$$_______________$$__$$__$$__$$$$____$$____$$______$$__$$______________$$__$$__$$_$$_$$____$$____$$$$____$$$$$_______________$$__$$__$$$$__$$____$$____$$______$$__________________$$__$$__$$____$$____$$____$$$$$$__$$_________________ Питер______________________________________________________ _$$$$$$_$$__$$$__$$$$$___$$$$$$_$$___$$_$$__$$__$$$$_$$__$$_$$_$$_$$_$$______$$__$$_$$__$$$_$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$$$$_$$_$$$$$___$$__$$_$$_$_$$_$$$$$$_$$__$$_$$__$$_$$_$$_$$_$$__$$__$$__$$_$$$__$$_$$__$$_$$__$$$$___$$_$$__$$$__$$$$$__$$___$$_$$___$$_$$__$$__$$$$ Люблино ———————————————————————————————- $$$$____$$$$_$$$$_______$$$$$$$$____$$$$__$$$$_____$$$$_$$$$$___$$$$___$$$$___$$$$__$$$$$$__$$$$____$$$$_$$$$___$$$$_$$_$$$$_____$$$$$$$____$$$$__$$$$$$______$$$$$_____$$$$___$$$$$______$$$$$_____$$$$____$$$$______$$$$$_____$$$$____$$$$______$$$$$_____ Нью-Йорк ———————————————————————————————- ______________________Ц______________________III______________________III______________________III_____________________IIIIIII____ ________________HHHHHH____________________HHHHHH_____________________X x X_____________________X x X_____________________X x X_____________________X x X____________________- X x X_____________________X x…

Друзі людини символами! _________________________________________$$$$__________________________________________$_____$$_______________________________________$_$$_____$_____$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$$______$$__$$___$___$$_____$_$_________$_$$______$$$$$_____$$___$_$$______$_____________$$$_______$___$$$$$___$$_$$_____$________________$$$______$_________$$___$_____$___________________$______$___________$___$$_$$$___________________$_______$___________$______$$_________$$$$_____$________$___________$_______$_$$$$____$$$$$____$_______$____________$_______$_$$$$_$$$_$$$__$$___$$$$$______________$________$$__$$$$$$_______$$$___________________$_______$$____$$$$$_________$______$___________$________$____$__$____$_____$$____$__$_________$__________$$___$$$$$$$____$$_____$__$$_________$___________$$$$__$$$__$$$$_______$_$________$$$_____________$______$$____________$_$______$$$______________$______$____________$$____$$$$$__________________$$$$$$$___________$$___________________________________$$$______$$_______________________________________$$$$$$________________________ ———————————————————————————————— ——-_,=.=,_——,“=.-o—`\___——/—o\—(0——D—-/-o—-\—- ___/—-|—-O—|——\)—“,o—_/—o .—“————`“`;-O—(——————-[[[[]]_..,_————/—.—““«\\———.“-O——.\,,|| —(—.“——““`|-`““`—|\-/—O—o—__|——-\|-o—.-“—-`\———\-_-o—O—-|—(—o—.-“—)—-`““““““““` ——————————————————————————————— _____________________$$$$$$$$$$ __________________$$$$__________$$$$ ________________$$__________________$$$$ ______________$$________________________$$$$ ____________$$______________________________$$ ___________$__________________________________$$ ___________$$___________________________________$$ __________$$__$$______________________$$__________$$ ________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$ ______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$ ______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$ ______$$___$$________________________$$_______________$$ ______$$____$$_______________________$$_____________$$ ________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$ ________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$ ________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$ __________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$ __________$$$$_____________________$$__$$____$$$…

Той, хто вміє тільки ненавидіти або тільки любити, — заздрісно примітивний.  Ненависть не приносить людям нічого, крім у відповідь ненависті.  Кожен бачить колись свої помилки, але ненавидить за…

Відомі марки автомобілів в малюнках символами.     __$$$$____$$$___$$$$$$__$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$____$$$___$$__$___$$_$$___$$__$$__$$__$__$$$___$__$_$$_$___$$_$$__$$_____$$___$$__$$__$$__$$_____$$$$__$____$$____$$___$$_$$$$___$$___$$__$$__$___$$$$___$_$$__$____$$____$$___$$__$$$$__$$___$$__$$_$$___$$_____$__$$_$____$$____$$___$$____$$__$$___$$__$$__$$__$$_____$__$$$$____$$____$$___$$_$__$$___$$_$$___$$__$$__$$__$__$___$$$____$$_____$$_$$__$$$$_____$$$___$$$$__$$$$$$$$_$$$___$$___$$$$_____$$$__ __________________________________________ _$$$$$_$$_$$_________________________________$$$$$_____$_$$________$$________________________________$$________$$_$$_____$$_$$$$_$$_$__$$$$___$$$$__$$$$$_____$$_______$$$_$$_____$$_$$___$$$$_$$__$$_$$__$$_$$__$$____$$______$_$$_$$_____$$_$$___$$___$$__$$_$$$$$$_$$__$$____$$_____$__$$_$$_____$$_$$___$$___$$__$$_$$_____$$__$$____$$_____$$$$$$$$_____$$_$$___$$___$$__$$_$$_____$$__$$____$$________$$__$$$$$_$$__$$$_$$____$$$$___$$$$$_$$__$$_____$$$$$____$$_ ————————————————————————- _______________$$$$$$______________________$$$$$_$$$$$$____$______$$$$__________$$$$$$$$$_$$$$$____$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$__$$$_____$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$__$$$________$$$$$__$$$$$$$$$$$_$$__$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$______$$$$______$$$$$$$$$$______$_________________$$$$$$$$$$____$$________________$$$$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$___$$$$$$$$$______________$$$$$$_______$$$$$$$________$$$_$$$$$____________$$$$_______$$$$$$$$$_________$$$$$$$$________$$$$$$$_________$$$$$$$$$_____ §§§__§§§_§__§__§§§_§§§__§§__§§§§§§_§§_§___§__§_§____§___§__§___§__§§§__§§__§__§_§____§§__§__§___§__§____§___§__§_§__§_§___§__§___§__§____§§§__§§§__§§§_§§§__§§____§__ _________________________________________ __$$$__________$$___________$$$__________$$__________$$_$$__$$__$$_$$$$__$$$$__$$_$$__$$__$$_$$___$$__$$_$$_$$___$$$$__$$___$$__$$$$$$$$$__$$$$__$$___$$__$$$$___$$___$$___$$___$$__$$$$___$$___$$____$$$__$$$$_ _________________________________________ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$______$$______$$$$$$___________$$$$_________$$$$$$_________$$$$_______$$__________$$$____$$$__________$$_____$$_________$$$________$$$_________$$___$$________$$$____________$$$________$$__$$______$$$________________$$$______$$__$$____$$$____________________$$$____$$__$$____$$$$__________________$$$$____$$__$$______$$$$______________$$$$______$$___$$_______$$$$__________$$$$_______$$_____$$________$$$$______$$$$________$$_______$$_________$$$$__$$$$_________$$_________$$$$________$$$$$$________$$$$_____________$$$$$______$$______$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$$$$$____________ ______________________________________________ $$$$$$_$$____$$_$$$$$$_$$$$$$_$$____$$_$$$$$$_$$$$$$_$$____$$__$$___$$$$__$$_$$_______$$___$$$$__$$___$$_____$$____$$__$$__$$___$$_$$_$$_$$$$_____$$___$$_$$_$$___$$_____$$_____$$$$__$$___$$__$$$$_$$_______$$___$$__$$$$___$$_____$$______$$$$$$$$_$$____$$_$$_____$$$$$$_$$____$$_$$$$$$___$$______$$ ______________________________________________ ######################################^^^^^^###^^^^^^###^^^^^^###^^##########^^^^^^###^^^^^^###^^^^^^###^^##########^^##^^###^^##^^###^^#######^^##########^^##^^###^^^^^^###^^^^^####^^##########^^##^^###^^^^^^###^^^^^####^^##########^^##^^###^^#######^^#######^^##########^^^^^^###^^#######^^^^^^###^^^^^^######^^^^^^###^^#######^^^^^^###^^^^^^###################################### ______________________________________________ $$$$$_____________________________$$__$_$$__$$____________________________$$_$$_$$__$$__$$$$__$$$$$___$$$__$$__$$_$$$$$$$$__$$_$$__$$_$$__$$_$__$$_$$__$$_$$_$$_$$$$$__$$$$$$_$$__$$__$$$$_$$__$$_$$_$$_$$_$$__$$_____$$__$$_$$_$$_$$__$$_$$_$$_$$__$$_$$__$$_$$__$$_$$_$$_$$__$$_$$_$$_$$___$$_$$$$__$$__$$__$$$$__$$$$$_$$__$$______________________________________________$$______________________________________$$______________________________________$$______$$$$___$$$$$__$$$__$$$$$________$$_____$$__$$_$$__$$_$__$$_$$__$$_______$$_____$$__$$_$$__$$__$$$$_$$__$$_______$$_____$$__$$_$$__$$_$$_$$_$$__$$_______$$_____$$__$$_$$__$$_$$_$$_$$__$$_______$$$$$$__$$$$___$$$$$__$$$$_$$__$$_____________________$___$$___________________________________$$$$_______________ ______________________________________________ $$$$$_$$___$$$___$$$$$$$$____$$___$$$_____$$__$$____$$__$$_$$____$$__$$$$$_$$__$$_$$____$$__$$____$$__$$_$$____$$__$$____$$_$$$$$$$___$$__$$____$$_$$___$$___$$__$$____$$_$$___$$___$$__ _____________________________________________ ___________$$$$$$$$$,________$$$$$__$__$$$$$,_____$$$_______$_______$$$,__$$$_________$$$_________$$$_$$___________$$$___________$$,$$____________$$$____________$$,$$___________$$$$$___________$$,$$_________$$$$_$$$$_________$$,$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$,$$__$$$$$_____________$$$$$__$$,_$$$$_____________________$$$$,__$$_______________________$$,____$$$$_______________$$$$,________$$$$_______$$$$,____________$$$$$$$…

ASCII-графіка дає можливість швидко створити оригінальний малюнок символами. Основні функції програми ASCII-графіка:  • Створює текстову зображення (можна вибрати розмір і тип шрифту) • Створює малюнок із знаків та…

Смс-малюнки символами. | ̅̅ ● ̅̅ | ̅̅ = ̅̅ | ̅̅ ● ̅̅] Магнітофон__________________________________________:]|||[:Гармонь__________________________________________* ̡ ͌ l̡ * ̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡_ | ͡͡͡ ▫ ͡ ͡͡π͡͡ ͡…