Наруто – рисунки символами и знаками.

_________________________o__o_____________________
____________________oooooooooooooo________________
_____________________oooooooooooo_________________
___________________ooooooooSoSooooo_______________
___________________ooSoSS8888$$8So________________
____________________ooS88oS8SoS88_________________
____________________o_oSooooSSSS$$So______________
____________________oSS8ooooSS88¶¶S8$$8So_________
___________________8¶¶¶¶¶8SS8$¶¶$88o_oS8¶¶8S______
__________________$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88So8$8o__o8$¶o____
__________________S¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$888SSoS¶$S___o_____
___________________o$¶¶¶¶$¶¶¶$8888888So8¶S________
___________________S88¶¶¶¶¶¶$888888888S___________
__________________o88$¶¶¶¶¶$88888888888o__________
_________________o888$¶¶$¶¶$888888$88¶$8S_________
________________o8¶$8¶¶¶$¶¶$88888¶8$¶¶¶¶¶_________
________________$¶¶¶8¶¶¶$¶¶¶8888$¶¶¶¶¶¶¶$o________
________________$¶¶88¶¶¶$¶¶$888888$¶¶¶¶$__________
_______________8¶¶$8$¶¶$¶¶¶$8888888¶¶¶¶$__________
_______________S¶¶¶8$¶¶$¶¶¶$888888$¶¶¶¶¶o_________
________________8¶$S$¶¶$¶¶¶$8888888¶¶¶¶¶8S________
_________________S$8$¶¶¶¶¶¶88888888¶¶¶¶¶8So_______
_________________8¶SS8$$¶¶¶88888888¶¶¶¶¶S_S$o_____
________________S¶8oooooS$$88888888$¶¶¶¶8_S8S_____
_______________o¶¶Soooooo¶888888888¶¶¶¶¶¶_o_______
______________8¶¶¶SooooS8¶888888888$8$¶¶$_________
____________S¶¶¶¶¶8ooooS¶$888888888SSooS__________
__________S$¶¶¶¶¶¶8oooo$$88888$¶88888SS¶o_________
________o$¶¶¶¶¶¶¶¶Sooo8¶$¶888¶¶$88888S88S_________
_______8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$SS8¶8$¶¶888$¶88888¶¶¶8S________
_____o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶88¶¶$$¶¶¶$88$¶¶¶$8888¶¶¶o_______
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶S8¶¶¶¶¶$8$¶8$¶¶¶¶888¶¶¶¶S_______
__o$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8888¶¶¶¶¶¶¶8$¶¶¶¶¶8_______
_o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶S_______
_o_______oS$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o________
____________oS8$$$$8SS88$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$S__________
___________________oSSoooSSoS$¶¶¶¶¶$8o____________
____________________Sooooooo__SSSSoooo____________
____________________Sooooooo__SSoooooo____________
____________________ooooooS___oSoooooo____________
____________________SoooooSo___Soooooo____________
____________________SSoooooo__oSSooSSo____________
___oooooo____oo______S¶$$¶o_____o¶¶¶¶_____________
_ooo_ooSSoS8SSo_____o8¶¶¶$_______8¶¶¶S____________
o_oSSo8oooooooSo_o8$¶¶¶¶¶8_______S¶¶¶¶S___________
__o___ooooo_oS__S88¶¶¶¶¶¶8_______o$SS88o__________
____oo__________oSSSooooo_________S8888o__________

Наруто символами и знаками.

B8888888888888888888BBB888BBB88888BB88888888888888BBBBB
8___________________$B8___88$____$$______________$B8888
8____________________8$__$8_____________________$B888$$
8______________________________________________$8B8$__$
8______________________________________________8B8____$
8_88$________________________________________$8$______$
8_$BBB8$$_____________________________________________$
8__8BBBBB88$__________________________________________$
8___BBBBBBBB88$_______________________________________$
8___$BBBBBBBBBB8$_____________________________________$
8____BBBBB8BBBBBBB$___________________________________$
8____8BBBB$$8BBBBBBB$_________________________________$
8____$BBBB$__$8BBBBBBB$_______________________________B
8_____8BBB_____8BBBBBBB______________________________8B
8_____8BBB______$8BBBBB8_____________________________BB
8_____$BBB$_______8BBBBB____________________________8BB
8______8BB$________8BBBB8__________________________$BBB
8______$BB8_________$BBBB$_________________________BBBB
8_______8BB$_________$BBB8________________________8BBBB
8_______$BB8__________$BBB8______________________$BBBBB
8________8BB8__________$BBB$_____________________BBBBBB
8_________8BBB$_________$BB8____________________$BBBBBB
8__________8BBB8________$8BB8___________________BBBBBBB
8___________8BBB8$______$8BBB$_________________$BBBBBBB
8____________$BBBB$______8BBBB_________________BBBBBBBB
8______________8BBB8____$BBBBB8_______________$BBBBBBBB
8_______________$BBBB$_$BBBB8888______________BBBBBBBBB
8_________________8BBB$8BBB8___$$$$_________$BBBBBBBBBB
8__________________$8BBBBB8_____________$$8BBBBBBBBBBBB
8____________________8BBB8__________$8BBBBBBBBBBBBBBBBB
8_____________________$8B__________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8_______________________$__________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8_________________________________$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8_________________________________$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8_________________________________$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8_________________________________$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8_________________________________$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8__________________________________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B__________________________________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Рисунки символами – Наруто

88ooooooooooooooooo_______ooo$$88ooooooooo88$$888$88$$$$$$$$$$
8888888oooooooooooo_______ooo8$88oooooooo8888$$$88$$$$$$$$$$$$
8888ooooooooooooooo_______oooo8$88oooooo88888$$$$8$$$$$$$$$$$$
888ooooooooooooooo_______ooooo8$$8888888888888$$$8$$8oo8$$$$$$
8888888888888888888888888888888$$$888888oooooo8$$$$$ooo8$$$$$$
$8888888888888888888ooooooooo88$$$8888888$$88888$$$$$$8o88$$$$
88oooooo__________________oo8888$$$88o8$$$$$o___8$$$$o__o8$$$$
8888oo8ooo____oo______oo888888888$$o_o$$$$$$$o___8$$$oo__o8$$$
$$$$888888oo_oooooooo88888ooooo__8$o_o$$$$$$$___o8$$$8o__o88$$
$$8888o8888oooooooooooooooooo____o$8__o8$$$8o_o88o8$$8o___o8$$
$$$$8888888ooooooooooooooooo_____o$8oooooooo88ooooo$$8o___oo8$
$$$$$8888oooo_____ooooooooo__ooooo8$oooo_____o_____8$8o____o8$
$$$$888oooooo_____ooooooooo_______o$o______________o88o____oo8
$$$$888ooooo_______ooooooooo______o$o_______________88o____oo8
$$$$88oooooo_________oooooooo_____o88______________oo88oo88888
$$$888ooooo_____________ooooooo____88________oooo8888$$$$$$$$$
$$8888oooo________________oooooo___o8________888$$$$$$$$$$$$$$
$$$$88ooo____________________ooooo_o8________8$$$$$$88$$$$$$$$
$$8888o________________________oooooo________o8$$$$$$88$$$$$$$
$$$88oo____________________________oo________o8$88$$$$888$$$$$
$$88oo_____________________________oo________oo8$88$8$$$88$$$$

Наруто

______________oooooooo_________________________________
_________o__oooooooooooo_____o_________________________
_________oo_ooooooooooooooo____oo______________________
___________oooo8$$8oooooooooo____oo____________________
______________o$$$8ooooooooooooooooo___________________
______________o88oo______oooooooooooooo________________
_____________________________oooooooo_oo_______________
____________o_________________ooooooo___oo_____________
________ooooo___________________oo_ooo_________________
______oooooo8oo__________________oo__oo________________
_____oo8oooo888o_________________ooo__o________________
_____o8oo8oooo88o_________________oo___________________
______8888o_o88o88o_______o_______o8___________________
_____o$888oo_o8ooooo__o___oo______o8o__________________
______88888oooo_____o_o___oo___oo_o8o__________________
______o88oooo8oo_____ooo___oo___o_ooo__________________
________oooo8$8o______oooo_oo___oo_o8oooooooo_o________
________ooo____________ooooo8o__oo_o$$$$$$$$$$$$$$88___
________ooo_______o____oo8oooo_ooo_o$$$$$$$$$$$$$$$8___
______o88888o____________ooooooooooo$$$$$$$$$$$$$$$____
______8$$$$$$8oo_________ooooooooooo$$$$$$$$$$$$$$o____
_______$$$$$$$$$$88o_____ooooooooooo8$$$$$$$$$$$$$_____
_______o$$$$$$$$$$$$8______ooooooooo8$$$$$$$$$$$$o_____
_______o8$$$$$$$$$$$$o_____ooooooooo8$$$$$$$$$$$8______
______ooo8$$$$$$$$$$$o_____oooo_o__oo$$$$$$$$$$$8______
______ooo$$$$$$$$8oo_______oooo_o__8o$$$$$$$$$$$$o_____
______oo8$$$$$$$$8__________oo____o$88$$$$$$$$$$$o_____
________$$$$$$$$$$8_________8o___o$$$8$$$$$$$$$$$$8____
______o$$$$$$$$$$$$o________o____8$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
______o$$$$$$$$$$$$$$88ooooo8oo88$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o_
_____o$$$$$$$$$$$$$$888888888888$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
_____8$$$$$$$$$$$$$$$8888888888$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
_____8$$$$$$$$$$$$$

_______________________888888
____________________8_________8
________________8_________________8
_____________8_______________________8
__________8_____________________________88
________8________________________________8__8
_______8__________________________________8___8
_______8__________________________________8_____8
________8________________________________8______8
__________8_______8______________8_____8________8
_____________8_____8____________8____8__________8
________________8___8__$$$$$$__8__8___88_________8
__________________8_8__$$$$$$__8_8______888888888888
___________________88__$$$$$$__88
____________________8__$$$$$$__8
_______________8____________________8
__________8______________________________8
_______8____________________________________8
_____8________________________________________8
__8_____________________________________________8
8_________________________________________________8
7777$$$$$$$$$$$$8_________________________________8
___$_____________8________________________________8
__$____0__________8_______________________________8
_$_______________8_8______________________________8
$___0_____$$$$$$8$$$8_____________________________8
_$_____________8_____8____________________________8
__$____0_______88888888___________________________8
___$___________________8__________________________8
7777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8_________________________8
8________________________8________________________8
8__________88888888_______8_______________________8
8________88___oo___88______8____8_________________8
8__________88888888_________8_8__8________________8
8_____________________________8___8_______________8
8__________________________________8______________8
_8___________________________________8___________8
__8__________________8_____8__________8_________8
___8___________________________________8_______8
____8___________________________________8_____8
_____8______8_________________________8__8___8
______8_______8____8888888888888____8_____8_8
_______8_________8_______________8_________8
_________8__________88888888888__________8
___________8___________________________8
_____________8_______________________8

Наруто в рисунках из знаков

__$$$$___$$__$$___$$$$___$$$$$$___$$$$___$$__$$__$$__$$__$$$$_
_$$__$$__$$_$$___$$__$$____$$____$$______$$__$$__$$_$$____$$__
_$$$$$$__$$$$____$$$$$$____$$_____$$$$___$$__$$__$$$$_____$$__
_$$__$$__$$_$$___$$__$$____$$________$$__$$__$$__$$_$$____$$__
_$$__$$__$$__$$__$$__$$____$$_____$$$$____$$$$___$$__$$__$$$$_

_______________________
______________¶¶______
_____________¶¶¶¶___________
_____¶______¶¶¶¶¶¶______¶____
____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶________
_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_______
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_________¶¶¶VVVVVVVVVVVVV¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
__________¶¶VVVVVVVVVVVVVV¶¶¶¶¶¶¶______
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_______¶_____¶¶¶¶¶____¶_¶¶¶¶¶__
_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________¶¶¶________¶¶¶¶__
_____¶¶¶¶¶¶¶__¶__________________¶__________¶¶¶__
_____¶¶¶¶¶¶¶¶______________________________¶¶¶¶__
____1_8_¶¶¶_________________________________¶¶__
___1___8_¶____¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶___¶__
__1__888____________¶¶___________¶¶¶¶¶_______1__
___1_888_______7777777¶¶________¶77777777____1__
___1__88________7_&&__7¶¶____¶¶_7_&&___7_____1__
____1_8_________7______7________7______7____1__
____1____________777777_________7777777_____1__
____1_$_____________________________________1__
_____$_1___________________________________1__
________1_________________________________1__
_________1_______________$$__$$___________1__
__________1________________$$_____~______1__
___________1_________~__________~~______1__
____________1_________~~~~~~~~~______1__
_____________1_____________~__________1__
_______________1____________________1__
__________________1_____________1____
____________________1_________1____

_________________________________________________
_8888____8888__8888____888__8888__88_____8888____
__88______88____88____888____88__88_____88__88___
__88______88____88___8888____88_88______88__88___
__88__88__88____88__88_88____8888______88____88__
__88__88__88____88_88__88____88_88_____88888888__
__8888888888____8888___88____88__88___8888888888_
__8888888888____88____8888__8888__88__88______88_
_________________________________________________

“““““““““““`¶““““`¶¶
““““““““¶““`¶`¶“““`¶`¶
““““¶“““¶¶¶¶“`¶“¶““¶¶“¶““““¶¶
““““¶¶¶¶¶“¶¶`¶“¶““¶`¶¶¶“`¶¶““¶¶¶¶¶
““““¶¶“¶¶¶¶“`¶¶¶““`¶¶““`¶¶`¶¶¶¶“¶¶
““““`¶““`¶““¶“““““““¶¶¶““`¶
“““““¶““““““““““““““““¶
“¶¶¶`¶¶“¶¶“““““““““““““““¶¶
“¶¶¶“¶“““““““““““““““““¶¶¶¶
““¶¶“““““““““““““““““““`¶¶¶¶¶
““`¶¶““““““““““““““““““““`¶¶¶
“““`¶¶““““““““““““““““¶¶“¶¶¶
“`¶¶¶¶¶¶“““““““““““““`¶““¶¶¶¶
`¶¶¶“““““““““““`¶¶¶¶¶“`¶¶“`¶¶¶¶¶
`¶¶“““““““““`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶“¶¶¶“`¶¶¶`¶¶
“`¶¶¶““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶`¶¶¶¶¶`¶¶¶“¶¶¶
““¶¶“““¶“¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶`¶¶¶
“¶¶“““`¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶“¶
`¶¶“““¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶“¶““““`¶¶¶¶¶¶¶
“““¶¶¶¶¶¶¶¶““`¶¶¶¶““`¶““““¶¶¶¶“¶
“““¶¶¶¶““““¶¶“¶¶“`¶¶““““`¶¶¶“¶
“““`¶¶¶““““¶`¶“¶¶“¶“““““`¶“`¶
“““`¶¶¶““““¶`¶“¶¶`¶¶“`¶¶¶¶¶¶“““`¶
“““¶¶¶¶““““¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶“““““`¶
“““¶¶¶¶““““`¶¶`¶“¶¶“““`¶¶¶““““`¶
“““¶¶¶¶“““““¶¶““““¶¶¶¶““““`¶¶¶
““`¶¶¶¶¶““““`¶“¶¶¶““`¶“`¶¶“““`¶¶
““`¶¶¶¶¶¶“““¶¶¶““¶¶““`¶¶¶““`¶¶¶¶¶
““`¶¶¶¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶““`¶¶“`¶¶“““““¶
““¶¶¶¶¶`¶“¶“¶““““`¶¶““““““`¶
““¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶““““““““““`¶
““¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶““““““`¶¶
“`¶¶¶¶¶¶`¶¶`¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶
“`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
“`¶¶¶¶¶“¶¶¶¶¶`¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
“¶¶¶`¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶“¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
“¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
“¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

““““““““““““*¶**“`****““““““““““““`
““““““““““““““`*““`*““““““““““““
““““““““`*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*¶¶¶¶¶¶¶¶¶“““““““““
“““““““**“¶¶*““`¶¶¶¶¶¶“““`¶¶¶¶““““““““`
“““““““¶¶¶¶*“““““““““““*¶¶*“““““““`
“““““““¶¶¶“““““*¶`*““““““¶¶¶“““““““
““““““`*¶*““*“““`*““`**““““¶¶¶““““““`
““““““*¶*“`*“`*¶¶*“““¶**¶*““““*¶*““““““
“““““`¶¶*““`*`¶¶*¶¶**“*¶¶***¶““““`¶¶““““““
“““““¶¶¶“““`*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶***¶¶““““`¶¶“““““`
““““`**¶““““¶““““*“““`¶““““`*¶¶“““““
““““`¶¶*“““`*““““““““`¶¶““““**¶¶““““`
““““*¶¶““““¶“““““““““¶““““`**¶¶““““
““““¶¶*“““`**`*““““*“`*¶¶¶¶““““`¶`¶**“““`
“““`*¶¶““*“`¶¶¶¶¶¶¶*““*“*¶**`**““““*`¶*““““
“““`*¶*““*¶“*““““““““`¶¶¶¶““““***¶`¶“““
“““`¶¶““`*¶“¶¶¶¶¶¶¶*““““¶¶¶¶¶¶““““**`¶`¶“““
“““`¶¶`*“`*¶“¶¶`**¶¶¶“**““¶**¶**`¶“““**`¶*¶*““`
“““`¶¶`¶*“*¶“¶*`¶*¶¶*““““`***¶¶`¶“““¶*`¶¶`*““`
“““`¶¶`¶“`*¶`*¶`*¶¶**““““““`¶**¶“`*“¶“`¶*¶““`
“““`¶¶`¶*“`¶“¶“““““““““`**¶*“““¶“*¶*¶““`
“““*¶¶*¶*“`**`¶“““““““““`*¶¶*““`**`¶`*¶¶““`
“““¶`¶¶¶*““¶`¶“““““¶`*¶““`¶¶**“*“*“¶¶*¶*““`
““`¶“¶¶`¶““¶*¶*“““*“““““*¶`**““`¶¶¶¶¶¶¶*““`
““`*`*¶¶¶`*“`¶¶*¶*“““¶*******`*¶“*““`¶¶¶¶¶¶¶*¶““`
““¶¶*¶¶¶¶*¶“`¶¶¶¶¶*““““““““`*¶““*¶¶¶¶“**“““
““*`¶**¶¶¶¶*“¶¶¶¶`¶¶¶*““““““*¶¶¶“*¶¶¶¶¶**`¶¶“““
““`*“**¶¶¶¶“¶¶¶¶¶*“¶*¶*“““`*¶*¶¶“*¶¶¶¶*¶`**¶*“““
““`*¶***¶¶¶¶¶`*¶¶`¶“`¶“*¶¶***¶**“¶*`¶¶¶¶“¶¶`**¶“““`
“““`¶*¶**¶¶¶¶`¶¶¶¶¶“¶*““`*“““¶`¶¶*¶***¶¶***¶¶“““
“““`¶¶**¶*¶¶¶**¶*¶¶¶*¶*“““““`¶¶*¶*¶¶*¶¶¶¶¶¶¶*¶*““`
“““`¶¶¶¶*““¶¶¶`*¶`¶¶“““““`¶*¶****“““`**¶¶¶““`
“““`¶¶““`****¶“¶`*¶¶““““`**`¶¶¶“*******“`¶¶¶““
“““¶¶“*“*****`*`¶*`**¶““““`*¶¶*`************`*¶*¶¶`
““`*¶`**********`*`*¶***¶¶“““`¶¶¶¶`***********`****¶*¶`
““¶¶¶************“`*¶***¶*““*¶¶¶*`**`*************`¶*¶`
““*¶`*¶****¶*******“*¶*`*¶“`¶¶¶¶*`**************`***¶¶¶`
““¶¶*`¶¶**¶¶`********“¶*`¶*`¶¶*¶*`****************`¶¶`¶¶`
“`*¶`¶`¶¶**¶*`*********`*¶*¶¶¶¶*¶“***************¶`*¶`*¶¶`
“`¶¶`¶`¶*`*¶`**********“****¶**`****************¶¶`¶**¶¶¶`
“¶¶¶*¶`¶***¶`***********“*¶**`*****************¶¶*`¶`¶*¶¶`
“¶*¶¶`*¶“*****************¶¶`*******************¶**¶`¶`¶¶`
“¶¶¶`*¶**`¶***************`*¶*******************¶¶*`¶`¶*¶“
¶`*¶¶*¶****¶`*************`***`******************¶¶*`¶`*¶¶“
¶`*¶*¶`**`¶¶`*************`*¶*`******************¶¶`**¶`¶¶*`
*`¶¶¶¶“*`¶*`****************`*****************`*¶*`**¶¶¶¶¶`
*`¶¶¶¶`***¶*`**************¶*********************¶“`*`¶*¶“
*`¶¶`¶¶***¶*“*************¶*`*****************`¶*`**“¶*¶“
*`¶¶“*¶¶¶¶¶`**************¶*“*****************¶`***¶¶¶¶¶*`
¶`*`¶¶¶“**¶***************¶*`****************`¶¶¶¶¶¶*`*¶*¶`
“¶¶“¶¶`*`¶¶**************¶¶`***************`¶¶`*“**¶¶¶*“
““¶¶`¶“`*¶`************`¶¶`**************`¶¶*`*`¶¶**¶““
““`*¶¶¶“`¶*************`¶¶`***************¶¶“`¶¶`*¶““`
“““*¶¶“`¶***`*`*********¶*`****`********¶¶““¶*¶¶“““
“““`¶¶¶“¶¶`*******`*`***¶*`************¶¶¶“`¶¶¶““““
“““`*¶¶“¶¶`***********`*¶¶`*********`*¶*¶¶“`¶¶““““`
““““¶¶`*¶*****`*****¶¶¶*¶¶“******`**¶***¶*`*¶¶““““`
“““`*¶“¶*¶¶********“**¶¶¶¶*********¶****¶*“¶¶““““`
“““`¶¶*`¶`*¶`****`*`***“*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*¶¶¶*`¶“¶*““““`
“““`¶¶¶`¶`*¶**`****`*****`******¶¶¶¶¶¶*¶*`*¶`*¶“““““
“““`*¶¶¶¶`*¶*`****¶¶*“**`*`***“““““*`¶`¶¶“““““
“““`¶*¶¶*“¶¶`****`*¶¶¶**`*************`**`¶¶¶¶“““““
“““`¶****“*¶*`*****`**¶¶¶¶*“*************`*¶¶“““““
“““¶¶¶*¶¶**`¶¶********“*¶¶¶¶¶****“`*******`¶¶“““““

Наруто в картинках из знаков и символов.

__________________$$
___________________$$$$
___________________$$$$$$
___________________$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$_______$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$
______$$$$$$$__$$$$$$$_______$$$$$$$
____$$$$$$________$$$$_______$$$$$$
__$$___$$$$$$$_____$$$_____$$$$$
__________$$$$$____$$$___$$$$$
$$___________$$$___$$__$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$________$________________________$$$$
_$$$_______$$____$$____$$$__$$$$______$$$
$$$$$_____$$______$$____$$$$__$$$$___$$$$
__$$$___$$$$_______$$$___$$$$$_$$$$$_$$$$
___$$__$$$$_________$$$$__$$$$__$$$$__$$$
_______$$$$_$___$$$$$$$$$$_____________$$
_______$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$______$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$_____$$$$$___$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$______$$$$$
_________________$$$$$
______________$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$_____$$$$___________$$
____$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$_______$$$
___$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$___$$$$
____$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$

““““““““““`S¶8o“““o““““““““`
“““““““““““o¶¶¶¶$$8So8$o“““““““`
““““““ooSS88$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶8oSSSo““““`
“““S8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8Soo“““
““““oS8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8o““
“““`S$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶S“““`
““`o8888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o“““
“`S$8888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$“““
“$$8888$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶`¶S““`
“¶SSSo$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶$$¶`¶S¶$S$$$¶`¶¶¶¶¶¶So““`
“S$S8$88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶$oS8$SoSSo`oS8¶¶¶¶¶¶¶¶$“““
“$8SSoo$$¶¶¶¶¶¶¶SSSS“`o““““`S88¶¶¶¶¶oSo““`
“¶ooooo8o¶¶¶¶¶`$`S$$¶¶8o“““S$$So$`¶¶¶$““““
“¶SS88S8$$“¶$8S`¶$88¶88““`S¶8$¶o$¶¶“8““““
“¶$88$S$$$$¶¶oooo8SSSooo““`S88S8`8“¶¶o““““
“S¶8$$$$$¶o8¶¶88ooo“““““““oS$`¶So““““`
“`$¶88Sooooo8S¶`¶8oo“`oSS8o““o¶¶88o“““““`
“`o8$SSSSSSSSSS88$¶8Sooo8oSooS8¶¶¶8“““““““
““`S$¶$88888888$8$¶¶¶¶¶¶$¶¶¶`¶$$$¶8o““““““
“““`o8$¶¶¶8SSSS8¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶$$$$$¶¶888S“““`
“““““`o$SSSSoooS$¶¶¶¶`¶¶¶¶8888888$$8$¶¶o““`
“““““`o$S88SSooooS$¶¶¶¶¶¶888888888$8$$¶S““`
“““““`$$88$o`88ooSoS$¶`¶$8888$888$$$$¶$“““
“““““88SoS¶¶8oo8ooSS8$¶$¶¶$8888$$$¶¶¶o“““`
““““`S$ooo8¶¶¶¶8o`SS$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8ooS88o“““
““““o¶$8SS$¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶`¶¶$o“S8“““
““““S¶$8S8$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶$“o¶“““
““““8¶¶$¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8oS“““`
““““8¶8$$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$o“““
““““S¶SSSS8S8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$888Soo“““
““““o¶$$$$$¶¶$$888888$$$$$$88So““`SSSo“““
““““`o8SSSo“““““““““““““““

Наруто в картинках из букв и цифр

________________________oo¶¶¶¶¶S__________________
_____________S888$88$$$$$$¶¶¶¶¶$88888888SSo_______
___________o¶¶¶¶¶¶S$8SS$888$$8$$88888$$88¶¶8o_____
___________S¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶¶¶¶8¶¶¶So____
___________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o____
___________8¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶So_o_
___________$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$oooo
__________o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$ooo_
__________S¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$oooo
__________S¶¶¶¶¶¶¶$So_ooSS8$$$8S¶¶$888¶¶¶¶¶¶¶¶oo__
__________8¶¶¶¶¶¶S______o__ooo8$Soo8$$¶¶¶¶¶¶¶¶S___
__________¶¶¶¶¶¶SS$¶¶¶$$$$8o_$$ooo$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
_________o¶¶¶¶¶$S¶¶¶¶¶¶¶¶o__o¶ooo_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___
_________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶SoooS¶oooo8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$___
_________¶¶¶¶¶¶¶¶So_oooSoooo8¶oooo8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o__
________o¶¶¶¶¶¶¶SSSSSooooooo8¶oooo8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8__
________S¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8oooo_$¶oooo8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$__
________8¶¶¶¶¶¶¶¶$SSSS8ooooo$$oooo¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________$¶¶¶¶¶¶¶$SSSoooooooo¶Sooo$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o_
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶SooooS$8ooS$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8_
________$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶Sooo8$Soo8$$$$¶¶¶¶¶$8¶¶¶¶¶¶So
________o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$SoooSSoSoSSooSSSSS8$$¶¶¶¶¶¶Soo
_________S¶¶¶¶¶¶$S8$$88SSSSSSSSSSSSS88$¶¶¶¶¶¶¶8ooo
____________$¶$8$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$$88$¶¶¶¶¶¶$Soooo
_____________o$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$SSSSooo
_______________oS888$$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$8SSSSSSSSoo
oo_____________ooooooSSSSS888888888888SSSSSSSSSSSS
_________________ooooooSSSSSSSSSSSSSSSSSSSoooooooo

Наруто рисунки из цифр и букв – символами

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *