Латинські вирази в цитатах і статуси. Крилаті фрази на латині.

Индекс материала
Латинські вирази в цитатах і статуси. Крилаті фрази на латині.
Страница 2
Все страницы

Dum spiro spero – поки дихаю, сподіваюся. 

Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemuи – брехливим людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду.

Si vis pacem, para bellum – якщо хочеш миру, готуйся до війни.

Ars longa, vita brevis – життя коротке, мистецтво вічне.

Cogito, ergo sum – я мислю, отже, я існую. Рене Декарт. 

bella detesta matribus – війни страх матерів
bella! horida bella! – Війни! жахливі війни!

> Vivere est cogitare
Жити – значить мислити

> Homo sum, et humani nihil a me alienum puto
Я людина, і ніщо людське мені не чуже

> Ut ameris ama
Щоб бути коханим, люби

> Homines amplius oculis guam auribus credunt
Люди більше вірять очам, ніж вухам

> Actum ne agas
Зроблене не переробляй

> Odero si potero, si non, invitus amabo
Возненавіжу, якщо зможу, якщо ні, буду любити проти волі

> Omnia mea mecum porto
Все своє ношу з собою

et caetera, et caetera …
ммм, не можу … люблю …

MULTA RENASCENTUR, QUAE JAM CECIDERE – багато чого може відродитися з того, що вже померло.
PERFER OBDURA, LABOR HIC TIBI PRODERIT OLIM – терпи і будь сильний, цей біль коли-небудь принесе тобі користь.

scienta potentia est, знання – сила

Аmor – omnia vincit. Любов – перемагає все!
Magna res est amor.Велікое справа – любов.
Omne nemium nocet. Всі зайве шкодить.
Malo mori guam foedari (лат.) – Краще смерть, ніж безчестя.
Qui prius respondit quam audiat stultum se esse demonstrat et confusione dignum-Перед загибіллю серце людини високо несеться, перед славою.
mens sano in corporis sano!-у здоровому тілі здоровий дух!

Bis dat, qui cito dat. – Скупий платить двічі.
Errare hamanum est. – Людині властиво помилятися.
Historia magistra vitae est. – Історія – вчителька життя.

Ab absurdo – від супротивного (метод докази)
Ab exterioribus ad interiora – від зовнішнього до внутрішнього
Ab hoc et ab hoc – так і сяк, без толку, до речі й не до речі
Abiit, excessit, evasit, erupit – пішов, зник, врятувався, біг (Цицерон)
Ab imo pectore – з повною щирістю, від душі
Ab incunabulis – з колиски, з самого початку
Ab initio – з виникнення, від початку
Ab origine – з самого початку, з азів
Ab ovo – з початку (доcл.: з яйця)
Ab ovo usque ad mala – від початку до кінця (Горацій) (доcл.: від яйця до яблук; у римлян обід починався з яєць, кінчався яблуками)
Absque omni exceptione – без всякого сумніву
Ab urbe condita – від заснування Риму
Abusus in Baccho – зловживання вином
А contrario – доводити від супротивного
Acta diurna – події дня, хроніка
Actum atque tractatum – зроблено та обговорено
Ad absurdum – приведення до безглуздого висновку
Ad avisandum – для направлення повідомлення
Ad cogitandum et agendum homo natus est – для думки і дії народжений людина
Ad disputandum – для обговорення
Ad exemplum – за зразком; для прикладу
Ad extra – до крайнього ступеня
Ad fontes – звертатися до джерел, до оригіналів
Ad gloriam – на славу
Ad hoc – до цього, для даного випадку, для цієї мети
Ad hominem – стосовно людини
Ad honores – заради пошани
Ad infinitum – до нескінченності, без кінця
Ad instantiam – за клопотанням
Ad Kalendas Graecas – після дощику в четвер (досл.: до грецьких календ, яких у греків не було)
Ad libitum – за бажанням, на розсуд, на вибір
Ad litteram – буквально, дослівно
Ad meliorem – на краще
Ad memorandum – для пам’яті
Ad notam – до відома
Ad notanda – слід зауважити
Ad notata – примітка
Ad patres – до праотців, померти
Ad referendum – для доповіді
Ad rem – по суті справи, до справи
Ad tertium – по-третє
Ad unguem – до нігтики, до точності
Ad usum – для використання, для вживання
Ad usum externum – для зовнішнього застосування
Ad usum internum – для внутрішнього застосування
Ad usum proprium – для власного вживання
Ad valorem – no гідності
Ad vocem – до слова помітити
Aequo animo – байдуже, терпляче
Alea jacta est – жереб кинуто; прийнято безповоротне рішення (Юлій Цезар)
Alias – по-іншому, інакше, крім того.
Alibi – в іншому місці
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt – чужі вади у нас на очах, наші – за спиною; в чужому оці соломинку ти бачиш, в своєму не помічаєш і колоди
А linea – з нового рядка
Alma mater – мати грудної дитини, мати-годувальниця (шанобливо про навчальний заклад)
Altera pars – інша (противна) сторона
Alter ego – мій двійник, інший я
Amat victoria curam – перемога любить старання (піклування)
Amicus certus in re incerta cernitur – вірний друг пізнається в біді
Amicus humani generis – друг роду людського
Amicus Plato, sed magis amica veritas – мені дорогий Платон, але істина ще дорожче; правда понад усе (доcл.: друг Платон, але правда дорожче) (Арістотель)
Amor tussisque non celantur – любов і кашель не приховаєш
Anni currentis (а. с.) – Цього (поточного) року
Anni futuri (а. f.) – майбутнього року
Antiquo more – за старовинним звичаєм
А pedibus usque ad caput – з ніг до голови
Арertо libro – з листа, без підготовки
А posteriori – виходячи з досвіду, на підставі досвіду
А prima facie – на перший погляд
А priori – заздалегідь, до досвіду, без перевірки, незалежно від досвіду
Arbor vitae – дерево життя
Argumentum ad ignorantiam – довід, розрахований на непоінформованість співбесідника
Ars longa, vita brevis est – галузь науки безмежна, а життя коротке, мистецтво довговічне, життя коротке (Гіппократ)
Ars Phoebea – сонячне (лікарський) мистецтво
Arte – майстерно, майстерно
Arte et humanitate, labore et scientia – мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням
А solis ortu usque ad occasum – від сходу сонця до заходу
Audaces fortuna juvat – сміливим доля допомагає (Вергілій)
Audiatur et altera pars – слід

Auferte malum ех vobis – викорінити (Вирвися з коренем) зло з-посеред вашої
Аuгеа mediocritas – золота середина
Auscultare disce – вчися (уважно) слухати
Aut Сaesаr, aut nihil – все, або нічого, або Цезар, або ніщо
Aut vincere, aut mori – перемога або смерть; перемогти або померти
Avis rаrа – рідкісний птах, рідкість
Beata stultica – блаженна дурість
Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus – щастя не в нагороді за доблесть, а в самій доблесті (Спіноза)
Bellum frigidum – холодна війна
Benedicite! – В добру годину!
Bis – двічі
Bis dat, qui cito dat – хто швидко дає, той двічі дасть; подвійно дає той, хто дасть швидко (Публілій Сір)
Вonа fide – довірливо, щиро; добросовісно; гідним чином
Вonа mente – з добрими намірами
Brevi manu – без зволікань, без формальностей (досл.: короткої рукою)
Brevis esse laboro, obscurus fiо – якщо я намагаюся бути коротким, я стаю незрозумілим
Capiat qui сареrе potest – лови, хто може зловити
Саrре diem – лови день; користуйся кожним днем, не відкладай на завтра те, що повинен зробити сьогодні (Горацій)
Castigare ridendo mores – сміхом виправляти звичаї
Casu – випадково
Casus – випадок
Casus belli – привід до війни, до конфлікту
Causa causalis – причина причин, головна причина
Cave! – Будь обережний! Стережися!
Cessante causa, cessat effectus – з припиненням причини припиняється дія
Сеterа desiderantur – про решту залишається тільки бажати
Ceteris paribus – при інших рівних умовах
Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu – нехай хірург перш діє розумом і очима, а потім – збройної (скальпелем) рукою
Circulus vitiosus – порочне коло
Cis – по цей бік
Citato loсо – у цитованому місці, там же
Citius, altius, fortius! – Швидше, вище, сильніше! (Девіз олімпійських ігор)
Cogito, ergo sum – я мислю, отже, існую (Декарт)
Cognomine – за покликанням
Cognosce te ipsum – пізнай самого себе
Con amore-з любов’ю
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur – за згодою малі справи ростуть, при незгоді великі справи руйнуються (Гай Саллюстій Крісп)
Concordia victoriam gignit – згода породжує перемогу
Conditio sine qua non – обов’язкова умова
Confer! – Дивись! Порівняй! (При посиланні в наукових роботах)
Confessio extrajudicialis in se nulla est; et quod nullum est, nоn potest adminiculari – позасудові визнання самі по собі нічого не варті, а те, що нічого по стоїть, не може служити опорою
Consensu omnium – за спільною згодою
Consuetudo est аlterа natura – звичка – друга натура
Consumor aliis inserviendo – служачи іншим, марнується себе; світячи іншим, згораю сам
Contraria contrariis curantur – протилежне лікується протилежним
Contra spem – всупереч сподіванням
Contra spem spero – сподіваюся всупереч сподіванням
Contra vim mortis nоn est medicamen in hortis – проти сили смерті в городах (садках) немає ліків
Copia verborum – багатослівність
Coram populi – в присутності народу
Corpus delicti – склад злочину; речовий доказ
Credo – вірую
Cui bono? Cui prodest? – Кому добре? Хто від цього виграє? (Л. Кассій Лонгін Равілла)
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare – кожній людині властиво помилятися, але тільки дурню властиво наполягати на помилку (Цицерон)
Cum grano salis – з дрібкою солі; дотепно, з розумом, з застереженнями
Currente calamo-наспіх (доcл,: швидким пером)
Curriculum vitae – життєпис, короткі відомості про життя, біографія (досл.: біг життя)
De actu et visu – за досвідом і спостереженнями
Debes, ergo potes – повинен, значить можеш
Debito tempore – в належний врeмя
De die in diem – день у день
De (ех) nihilo nihil – з нічого – ніщо; ніщо не виникає з нічого (Лукрецій)
De facto – фактично, на ділі
De gustibus et coloribus (non) est disputandum – про смаки і квітах (не) сперечаються
Dе jure – юридично, по праву
De lana caprina – про

De lingua slulta incommoda multa – через порожні (дурних) слів бувають великі неприємності
De mortuis aut bene aut nihil – про померлих не зневажали (досл.; про мертвих або добре, або нічого)
De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio – відношення до неявившегося і до неіснуючих однаково
Desiderata – побажання, наміри
Des partem leonis – віддай левову частку
Detur digniori – хай буде дано найдостойнішого
Deus ех machina – несподіване втручання (доcлe.; бог з машини) (Сократ)
Devictus beneficio – переможений благодіянням
De visu – на власні очі, своїми очима, як очевидець
Diagnosis ех juvantibus – діагноз на підставі допомагають коштів
Dictum – factum-сказано – зроблено
Dies diem docet – день день вчить
Difficile est proprie communia dicere – добре висловити загальновідомі істини важко (Горацій)
Dimicandum – треба боротися
Dimidium facti, qui соeрit, habet – початок – половина справи
Discernit sapiens res, quas confundit asellus – розумний може розібратися в питаннях, які осел заплутує
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto – у знаючих вчися, а необізнаних сам вчи
Divinum opus sedare dolorem – божественне справа – заспокоювати біль
Dixi – сказав; все сказано, додати нічого
Dixi et animam levavi – я сказав і полегшив свою душу (заспокоїв совість)
Docendo discimus – навчаючи, ми самі вчимося
Do manus – даю руки, тобто ручаюся
Dones eris felix, multos numerabis amicos – поки щасливий будеш, багато буде друзів у тебе (Овідій)
Do ut des – даю, щоб ти дав
Do ut facias – даю, щоб ти зробив
Dulce et decorum est pro patria mori – втішно й почесно померти за батьківщину (Горацій)
Dum docent, discunt – навчаючи, вчаться
Dum spiro, spero – поки дихаю – сподіваюся
Duobus litigantibus tertius gaudet – двоє б’ються, третій радіє
Duos lepores insequens, neutrum cepit – за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш
Dura lex, sed lex – закон суворий, але це закон, закон є закон
Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus – ми їмо щоб жити, але не живемо, щоб їсти
Е fructu arbor cognoscitur – з плоду пізнається дерево (яблуко від яблуні недалеко падає)
Elephantum ех musca facis – робиш з мухи слона
Ео ipso – внаслідок цього, тим самим
Epistula nоn erubescit – папір не червоніє, папір усе витримає (Цицерон)
Errare humanum est-людині властиво помилятися
Errata – помилки, друкарські помилки
Est modus in rebus – всьому є межа; все має свою міру (Горацій) спа салон расслабляющий массаж в Усть-Каменогорске массаж антицеллюлитный
Est rerum omnium magister usus – досвід – всього вчитель (Цезар)
Et cetera (etc.) – і так далі, і інше
Et gaudium et solatium in litteris – і радість, і розраду в науках (Пліній)
Et singula praeduntur anni – і роки беруть своє
Ех abrupto – без передмов, без приготувань, відразу, раптово
Ех adverso – доказ від протилежного
Ех auditu – на слух
Ех cathedra – незаперечно, (доcл,: з кафедри)
Exceptis excipiendis – за винятком того, що повинно бути виключено
Ех consuetudine – за звичкою, за встановленим звичаєм
Exegi monumentum – спорудив я пам’ятник собі (Горацій)
Exempli causa – наприклад, для прикладу
Exempli gratia (тобто g.) – наприклад
Ех juvantibus – судячи з допомоги
Ех libris – із книг
Ех nihilo nihil – з нічого – ніщо; з нічого нічого й не вийде (Лукрецій)
Ех officio – за обов’язки,
Ех oribus parvulorum – вустами немовлят
Ех oriete lux – c сходу світло
Expedite – скоро
Ех professo – зі знанням справи,
Ех tempore – в потрібний момент, без приготування, негайно, негайно
Eхtrа formam – без всяких формальностей
Extra muros – публічно (досл.: поза стін)
Ех ungue leonem – по кігтям можна дізнатися лева (видно по халявах)
Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum – лева дізнаємося по пазурах, а віслюка – по вухах
Ех ungue leonem pingere – по кігтям зображати лева; судити про цілому по його частини
Ех voto – за обіцянкою
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – коли ми здорові, то легко даємо хворим хороші поради
Facio ut des – роблю, щоб ти дав

Facio ut des – роблю, щоб ти дав
Facio ut facias – роблю, щоб ти зробив
Fama clamosa – гучна слава
Familiariter – дружньо, запросто
Fas atque nefas – дозволене і недозволене
Favete linguis – помовчіть; притримайте мови
Feci, quod potui, faciant meliora potentes – я зробив усе, що міг, нехай, хто може, зробить краще
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – щасливий той, хто міг пізнати причини речей (Вергілій)
Ferro ignique – вогнем і мечем
Festina lente – поспішай повільно (тихіше їдеш – далі будеш)
Fiat lux! – Хай буде світло!
Fidelis et forfis – вірний і смелиі
Fide, sed cui fidas, vide – будь пильним; довіряй, але дивись, кому довіряєш
Finis coronat opus – кінець вінчає справу; кінець – справі вінець
Flagrante delicto – на місці злочину, на місці злочину
Folio verso (fv) – на наступній сторінці
Formaliter et specialiter – формально і зокрема
Fortiter in re, suaviter in modo – твердо в справі, м’яко в обігу (наполегливо домагатися мети, діючи м’яко)
Fructus temporum – плід часу
Fugit irrevocabile tempus – біжить безповоротне час
Funditus – дощенту, абсолютно
Gaudet patientia duris – довготерпіння тріумфує
Generaliter – взагалі
Gloria victoribus – слава переможцям
Grata, rata et accepta – завгодно, законно і прийнятно
Gratis – безкоштовно, задарма, безоплатно
Gratulari – зрадіти (своєму щастю)
Grosso modo – у загальних рисах
Gutta cavat lapidem – крапля довбає камінь (Овідій)
Habeat sibi – тримай про себе
Habent sua fata libelli – і книги мають свою долю
Habent sua sidera lites – суперечки доля вирішує
Habitus – зовнішній вигляд
Hic et nunc-без всякого зволікання
Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae – ось місце, де смерть охоче допомагає життя
Historia magistra vitae – історія – вчитель (наставниця) життя
Ніс est (he) – тобто, це означає
Ніс loсо – тут, в цьому місці
Ніс volo, sic jubeo – цього я хочу, так наказую
Homagium – данина поваги
Homines, dum docent, discunt – люди, навчаючи, вчаться
Homo homini lupus est – людина людині вовк
Нomо ornat locum, nоn locus hominem – не місце прикрашає людину, а людина – місце
Homo sapiens – людина розумна
Homo sum et nihil humani a me alienum puto-я людина, і ніщо людське мені не чуже
Honoris causa – заради пошани, заради поваги
Horribile dictu – страшно сказати, страшно вимовити
Ibidem – там же
Ibi victoria, ubi concordia – там перемога, де згода
Idem – те ж саме, так само
Idem per idem – одне і те ж
Id est – тобто
Ignorantia nоn est argumentum – незнання – це не доказ
In abstracto – взагалі, абстрактно
In aeternum – навіки, назавжди
In angello cum libello – в куточку і з книжкою; усамітнившись з книгою
In brevi – коротко
Incognito – таємно, приховуючи своє справжнє ім’я
In сorроrе – у повному складі, в цілому
Incredibili dictu – неймовірно
Inde ira – звідси гнів
In deposito – на зберігання
Index – покажчик, список
Index librorum – список книг
In extenso – повністю, цілком, дослівно
In extremis-в останній момент
Infandum renovare dolorem – жахливо знову воскрешати біль
In favorem – на користь кого – небудь, для користі
In folio – у цілий лист (найбільший формат книги)
In hoc statu – у такому положенні
Injuria realis – образа дією
Injuria verbalis – образу словом
In locо – на місці
In medias res – в саму суть справи (Горацій)
In memoriam – на згадку
In natura – в дійсності; натурою
In расe – у світі, в спокої
In pleno – у повному складі
In propria persona – власної особливої
In rerum natura – у природі речей
In spe – в надії, в майбутньому
In statu nascendi – у стані зародження, на самому початку, в момент утворення
In statu quo ante – в колишньому положенні, в колишньому стані
Inter parietes – у чотирьох cтенах
In transitu – на ходу
In tyrrannos – проти тиранів
In usu – у вживанні
Invia est in medicina via sine lingua latina – непрохідний в

In vitro – у посудині, в пробірці
In vivo-на живому організмі
Ipse dixit – “сам сказав” (про непохитне авторитеті)
Ipsissima verba – слово в слово
Ipso facto – в силу очевидного факту
Ipso jure – в силу закону
Is fecit, qui prodest – зробив той, кому вигідно
Ite, missia est – ідіть, все кінчено
Item – так само
Jurare in verba magistri – клястися словами вчителя
Jure – по праву
Jus gentium – право народів
Jus privatum – приватне право
Jus publicum – публічне право
Justum et tenacem propositi virum! – Хто правий і твердо до мети йде! (Горацій)
Labor corpus firmat – праця зміцнює тіло
Labor improbus – наполеглива праця
Labor omnia vincit – праця все перемагає
Lapis offensionis (petra scandali) – камінь спотикання
Lapsus – помилка, промах
Lapsus calami – описка, помилка у правописі
Lapsus linguae – застереження, обмовка, помилка в розмові
Lapsus memoriae – помилка пам’яті
Larga manu – щедро
Lege – за законом
Lege artis – за всіма правилами мистецтва, майстерно
Legem brеvem esse oportet – закон повинен бути коротким
Licitum sit – хай буде дозволено
Littera scripta manet – написане залишається; що написано пером, того не вирубаєш сокирою
Loсо citato (l.с.) – у згаданому місці
Loсо laudato (ll) – у названому місці
Locus minoris resistentiae – місце найменшого опору
Lupus in fabula – легкий на спомині; (доcл.: як вовк у байці)
Macte! – Відмінно! Чудово!
Magister dixit – це сказав вчитель (посилання на незаперечний авторитет)
Magistra vitae – наставниця життя
Magna et veritas, et praevalebit – немає нічого вище істини, і вона восторжествує
Mala fide – нещиро, нечесно
Mala herba cito crescit – погана (смітна) трава швидко росте
Male parta cito dilabuntur memoria – погано придбане швидко забувається; швидко забуваються знання, засвоєні нетвердо
Manu propria-власноруч
Margaritas ante porcas – бісер перед свинями (метати)
Mea culpa, mea maxima culpa – моя вина, моя найбільша вина
Media et remedia – способи та засоби
Medica mente non medicamentis – лікуй розумом, а не ліками
Medice, cura te ipsum – лікар, зціли самого себе
Medicus amicus et servus aegrotorum est – лікар – друг і слуга хворих
Medicus medico amicus est – лікар лікаря друг (помічник)
Meliora spero – сподіваюся на краще
Memento mori – пам’ятай про смерть
Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemus – брехливим людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду
Mensis currentis – поточного місяця
Mens sana in соrроrе sano – у здоровому тілі – здоровий дух
Мeо voto – на мою думку
Minimum – найменше
Mirabile dictu – гідний подиву
Miserabile dictu – гідно жалю
Miseris succurrere disce – учись допомагати нещасним (хворим)
Modus agendi – образ дій
Modus vivendi – спосіб життя;
Motu proprio – за власним бажанням
Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione – у звичаях людських багато різноманітності і багато безглуздостей
Multum in рarvо – багато що в малому
Multum, nоn multa – багато що, але не багато; глибокий зміст в стислому викладі
Multum vinum bibere, nоn diu vivere – багато вина ти не довго жити
Mutatis mutandis – із змінами, із застереженнями
Mutato nomine – під іншою назвою
Natura sanat, medicus curat – природа зцілює, лікар лікує
Ne accesseris in consilium nisi vocatus – не ходи до ради, не будучи запрошеним
Nec plus ultra – далі нікуди, крайня ступінь
Nec sutor ultra crepidam – не суди про те, чого не знаєш
Nefas – несправедливість
Nemine contradicente – без заперечень, одноголосно
Nemo judex in causa sua – ніхто не суддя у своїй справі
Nemo nascitur doctus – ніхто не народжується ученим
Ne noceas, si juvare nоn рotes – не зашкодь, якщо не можеш допомогти, не зашкодь хворому зайвим лікуванням
Ne quid nimis – не порушуй заходи; нічого надто
Nervus rerum-головна справа; найважливіший засіб
Ne varietur – зміні не підлягає

Nihil humani – ніщо людське (мені не чуже)
Nihil semper suo statu manet – ніщо не залишається постійно у своєму стані
Nil admirari – нічому не дивуватися
Noli me tangere – не чіпай мене
Noli nосerе – не зашкодь
Nomen est omen – ім’я говорить саме за себе
Nomen nescio (N. N.) – якась особа
Non bis in idem – двічі за одне і те ж не можна карати
Non curatur, qui curat – не виліковується той, хто має піклування (досл.: хто піклується)
Non liquet – не ясно
Non multa, sed multum – не багато, але багато чого
Non omnia passum omnes – не кожен все може
Non omnia possumus – не на всі ми здатні
Non omnis error stultitia est – не всяка помилка – дурість
Non progredi est regredi – не йти вперед, значить йти назад
Non scholae, sed vitae discimus – ми вчимося нe для школи, a для життя
Nosce te ipsum – пізнай самого себе
Nota bene (NB) – зверни увагу; добре зауваж
Nudis verbis – голослівно
Nulla aetas ad discendum sera – вчитися ніколи не пізно
Nulla dies sine linea – жодного дня без рядка (Пліній)
Nulla regula sine exceptione – немає правил без виключення
Nullum malum sine aliquo bono – немає лиха без добра
Nullus juxra propriam voluntatem incedat – ніхто не повинен входити по своїй волі
Nunc plaudite! – Тепер аплодуйте!
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum – не кроку назад, завжди вперед
Omne nimium nocet – все зайве шкодить
Omnes et singulos – разом і окремо
Omne vivum ех ovo – все живе вийшло з яйця (Гарвей)
Omnia mea mecum porto – все своє ношу з собою
Omnia praeclara rara – усе прекрасне рідко
Omnis curatio est vel canonica vel coacta – усяк лікування грунтується або на традиції, або на примусі
Omnium consensu – за спільною згодою
Omnium profecto artium medicina nobilissima – з усіх наук, безумовно, медицина найблагородніша (Гіппократ)
Opera et studio – працею і старанням
Oportet vivere – треба жити
Optimum medicamentum quies est – спокій – найкраще лeкарство
Orа et labora – молися і працюй
Orа rotundo – на повний голос
Orе uno – одноголосно (досл.: одним ротом)
Про tempora, про mores! – Про часи, о звичаї!
Otium cum dignitate – відпочинок з гідністю, відпочинок з пошаною
Panem quotidianum – хліба насущного
Pars pro toto – частина замість цілого
Parvo contentus – задовольняючись малим
Раuса verba – поменше слів
Paupertas nоn est vitium – бідність – не порок
Pax vobiscum! – Мир вам!
Per aspera ad astra – через терни до зірок!
Per aversionem – заради відвернення
Per fas et nefas – правдами і неправдами
Periculum in mora – небезпека у зволіканні
Perpetuum mobile – вічний рух
Per risum multum cognoscimus stultum – пo безпричинного (букв-: частого) сміху ми дізнаємося дурня
Per se – саме по собі, у чистому вигляді
Personaliter – особисто
Petitio principii – висновок з положення, яке ще потрібно довести
Pia desiderata – заповітні мрії, благі побажання
Plenus venter nоn studet libenter – повне черево до вчення глуxo
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam – чаша. випита з ранку, відновлює виснажені сили
Post factum – після події
Post hoc, ergo propter hoc – після цього – значить внаслідок цього
Post hoc, nоn est propter hoc – після цього – не означає через це
Post hominum memoriam – з незапам’ятних часів
Primum agere – перш за все діяти (дій)
Primum nоn nocere – перш за все не шкодити
Primum vivere – перш за все – жити (життя)
Primus inter pares – перший серед рівних
Principium et fons – початок і джерело
Probatum est – схвалено
Pro bono publico – заради загального блага
Pro die – на день (добова доза ліків)
Pro domo meа (sua) – для себе; в особистих інтересах; на захист своїх справ В эротических фантазиях мужчины представляют свою партнёршу во всем новом белье, или просто нагишом. Все эротические мужские фантазии очень хорошо знают девушки, работающие в сфере досуга. Ведь, мужчина, который хочет разнообразить свой досуг , 25 раз подумаем, перед тем как ему сделать выбор девушки на одну ночь. Ведь, далеко не каждый может себе позволить провести свой досуг с девушкой из Владивостока.
Pro dosi – на один прийом (разова доза ліків)
Pro et contra – за і проти
Pro forma – для форми, для годиться, про людське око
Pro memoria – для пам’яті, в пам’ять про що-небудь
Propera pedem – поспішай
Propter invidiam – із заздрості
Propter necessitatem – вследстви

Propter necessitatem – внаслідок необхідності
Pro ut de lege – законним шляхом
Pulchre sedens melius agens – рус. – Сім разів відміряй, один раз відріж
Punctum saliens – важливий пункт, важлива обставина
Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet – Що не виліковують ліки, то лікує залізо, що залізо не виліковує, то гоїть огонь. Що навіть вогонь не лікує, то слід визнати невиліковним.
Quantum satis – скільки потрібно; вдосталь
Quibuscumque viis – якими б то не було шляхами
Quid prodest – кому це вигідно? Кому це корисно?
Quilibet fortunae suae faber – кожен сам коваль свого щастя
Qui pro quo – одне замість іншого, плутанина, непорозуміння
Qui scribit, bis legis – хто пише, той двічі читає; хто записує, той краще запам’ятовує
Quis hominum sine vitiis – хто з людей народився без вад
Quod erat demonstrandum – що потрібно було довести
Quod licet Jovi, nоn licet bovi – що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику
Quot homines, tot sententiae – скільки голів, стільки розумів
Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces – коріння наук гіркі. плоди солодкі
Rectus in curia-в вірі
Rem cum cura age – веди справу дбайливо
Remotis testibus – без свідків
Repetitio est mater studiorum – повторення – мати навчання
Respice finem – передбачалася ліквідація
Restitutio ad integrum – полнoe відновлення
Restrictive et conditionaliter – обмежувально і умовно
Ridens verum dicere – сміючись, говорити правду
Salus populi suprema lex – благо народу – вищий закон
Sancta sanctorum – свята святих
Sapienti sat – розумному достатньо; розумний зрозуміє з півслова
Scelere velandum est scelus – покривати злодійство – є злодійство
Scientia potentia est – знання – сила
Sed semel insanivimus omnes – одного разу ми всі буваємо божевільні
Semper idem – завжди одне і те ж
Semper in motu – завжди в русі, вічний рух
Semper percutiatur leo vorans – нехай лев пожирає завжди буде вдарив (пор.: нехай підняв меч від меча і загине)
Semper virens – вічна юність
Sensus veris – почуття весни
Sic transit gloria mundi – так минає земна слава
Similia similibus curantur – подібне виліковується подібним (клин клином вибивається)
Sine ira et studio – без гніву і пристрасті; об’єктивно
Sine morа – без зволікання
Sint ut sunt, aut nоn sint – нехай буде так, як є, або нехай зовсім не буде
Sit tibi terra levis – хай буде тобі легка земля; напуття померлим, вживається в надгробних промовах і некрологах
Si vera narretis, non opus sit testibus – якщо говорите правду, свідки не потрібні
Sol lucet omnibus – сонце світить для всіх
Specie – за видом
Spero meliora – сподіваюся на краще
Spes reconvalescendi – надія на одужання
Sponte sua – за власним бажанням, добровільно
Statim atque instanter – одразу ж і негайно
Status praesens – справжнє становище
Surge et age! – Піднімися і дій!
Sursum corda! – Вище голову!
Suum cuique – кожному своє
Tempora mutantur et nos mutantur in illis – часи міняються і ми міняємося разом з ними (Овідій)
Tempori parce – бережи час
Tempus nemini – час нікого (не чекає)
Terra incognita – невідома земля; незвідана область
Tertium nоn datur – третього не дано
Tota re perspecta – прийнявши все до уваги
Tradidit mundum disputationibus – суперечки погубили світ
Tres faciunt collegium – троє складають колегію (збори)
Tuto, cito, jucunde – безпечно, швидко, приємно
Ubi concordia – ibi victoria-де згода – там перемога
Ubi pus, ibi incisio – де гній, там paзpeз
Ultima ratio – останній довід; рішучий аргумент
Umbram suam metuit – своєї тіні боїться
Una hirundo nоn facit ver-одна ластівка не робить весни
Unus dies gradus est vitae – один день – сходинка в сходах життя
Usus est optimus magister – досвід – найкращий вчитель
Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus – хто розумніший, той і правий

Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus – хто розумніший, той скромніше
Ut salutas, ita salutaberis – як відгукнеться, так і відгукнеться (досл: як вітаєшся ти, так будуть вітати і тебе)
Ut supra – як сказано вище
Vae victis – горе переможеному
Venienti occurrite morbo – попереджай наближається хвороба
Veni, vidi, vici – прийшов, побачив, переміг
Verba magistri – слова вчителя
Verbatim – слово в слово
Verbum movet, exemplum trahit – слово хвилює, приклад захоплює
Verus amicus amici nunquam obliviscitur – справжній друг ніколи не забуває одного
Veto – забороняю
Via scientiarum – шлях до знань; дорога знань
Vice versa – навпаки, назад
Vinum locutum est – говорило вино
Vires unitae agunt – сили діють спільно
Viribus unitis – з’єднаними зусиллями
Vir magni ingenii – людина великого розуму
Vis medicatrix naturae – цілюща сила природи
Vita sine libertate, nihil – життя без свободи – ніщо
Vita sine litteris – mors est – життя без науки – смерть

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *