Латинські вирази в цитатах і статуси. Крилаті фрази на латині.

Индекс материала
Латинські вирази в цитатах і статуси. Крилаті фрази на латині.
Страница 2
Все страницы

Dum spiro spero — поки дихаю, сподіваюся. 

Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemuи — брехливим людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду.

Si vis pacem, para bellum — якщо хочеш миру, готуйся до війни.

Ars longa, vita brevis — життя коротке, мистецтво вічне.

Cogito, ergo sum — я мислю, отже, я існую. Рене Декарт. 

bella detesta matribus — війни страх матерів
bella! horida bella! — Війни! жахливі війни!

> Vivere est cogitare
Жити — значить мислити

> Homo sum, et humani nihil a me alienum puto
Я людина, і ніщо людське мені не чуже

> Ut ameris ama
Щоб бути коханим, люби

> Homines amplius oculis guam auribus credunt
Люди більше вірять очам, ніж вухам

> Actum ne agas
Зроблене не переробляй

> Odero si potero, si non, invitus amabo
Возненавіжу, якщо зможу, якщо ні, буду любити проти волі

> Omnia mea mecum porto
Все своє ношу з собою

et caetera, et caetera …
ммм, не можу … люблю …

MULTA RENASCENTUR, QUAE JAM CECIDERE — багато чого може відродитися з того, що вже померло.
PERFER OBDURA, LABOR HIC TIBI PRODERIT OLIM — терпи і будь сильний, цей біль коли-небудь принесе тобі користь.

scienta potentia est, знання — сила

Аmor — omnia vincit. Любов — перемагає все!
Magna res est amor.Велікое справа — любов.
Omne nemium nocet. Всі зайве шкодить.
Malo mori guam foedari (лат.) — Краще смерть, ніж безчестя.
Qui prius respondit quam audiat stultum se esse demonstrat et confusione dignum-Перед загибіллю серце людини високо несеться, перед славою.
mens sano in corporis sano!-у здоровому тілі здоровий дух!

Bis dat, qui cito dat. — Скупий платить двічі.
Errare hamanum est. — Людині властиво помилятися.
Historia magistra vitae est. — Історія — вчителька життя.

Ab absurdo — від супротивного (метод докази)
Ab exterioribus ad interiora — від зовнішнього до внутрішнього
Ab hoc et ab hoc — так і сяк, без толку, до речі й не до речі
Abiit, excessit, evasit, erupit — пішов, зник, врятувався, біг (Цицерон)
Ab imo pectore — з повною щирістю, від душі
Ab incunabulis — з колиски, з самого початку
Ab initio — з виникнення, від початку
Ab origine — з самого початку, з азів
Ab ovo — з початку (доcл.: з яйця)
Ab ovo usque ad mala — від початку до кінця (Горацій) (доcл.: від яйця до яблук; у римлян обід починався з яєць, кінчався яблуками)
Absque omni exceptione — без всякого сумніву
Ab urbe condita — від заснування Риму
Abusus in Baccho — зловживання вином
А contrario — доводити від супротивного
Acta diurna — події дня, хроніка
Actum atque tractatum — зроблено та обговорено
Ad absurdum — приведення до безглуздого висновку
Ad avisandum — для направлення повідомлення
Ad cogitandum et agendum homo natus est — для думки і дії народжений людина
Ad disputandum — для обговорення
Ad exemplum — за зразком; для прикладу
Ad extra — до крайнього ступеня
Ad fontes — звертатися до джерел, до оригіналів
Ad gloriam — на славу
Ad hoc — до цього, для даного випадку, для цієї мети
Ad hominem — стосовно людини
Ad honores — заради пошани
Ad infinitum — до нескінченності, без кінця
Ad instantiam — за клопотанням
Ad Kalendas Graecas — після дощику в четвер (досл.: до грецьких календ, яких у греків не було)
Ad libitum — за бажанням, на розсуд, на вибір
Ad litteram — буквально, дослівно
Ad meliorem — на краще
Ad memorandum — для пам’яті
Ad notam — до відома
Ad notanda — слід зауважити
Ad notata — примітка
Ad patres — до праотців, померти
Ad referendum — для доповіді
Ad rem — по суті справи, до справи
Ad tertium — по-третє
Ad unguem — до нігтики, до точності
Ad usum — для використання, для вживання
Ad usum externum — для зовнішнього застосування
Ad usum internum — для внутрішнього застосування
Ad usum proprium — для власного вживання
Ad valorem — no гідності
Ad vocem — до слова помітити
Aequo animo — байдуже, терпляче
Alea jacta est — жереб кинуто; прийнято безповоротне рішення (Юлій Цезар)
Alias — по-іншому, інакше, крім того.
Alibi — в іншому місці
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt — чужі вади у нас на очах, наші — за спиною; в чужому оці соломинку ти бачиш, в своєму не помічаєш і колоди
А linea — з нового рядка
Alma mater — мати грудної дитини, мати-годувальниця (шанобливо про навчальний заклад)
Altera pars — інша (противна) сторона
Alter ego — мій двійник, інший я
Amat victoria curam — перемога любить старання (піклування)
Amicus certus in re incerta cernitur — вірний друг пізнається в біді
Amicus humani generis — друг роду людського
Amicus Plato, sed magis amica veritas — мені дорогий Платон, але істина ще дорожче; правда понад усе (доcл.: друг Платон, але правда дорожче) (Арістотель)
Amor tussisque non celantur — любов і кашель не приховаєш
Anni currentis (а. с.) — Цього (поточного) року
Anni futuri (а. f.) — майбутнього року
Antiquo more — за старовинним звичаєм
А pedibus usque ad caput — з ніг до голови
Арertо libro — з листа, без підготовки
А posteriori — виходячи з досвіду, на підставі досвіду
А prima facie — на перший погляд
А priori — заздалегідь, до досвіду, без перевірки, незалежно від досвіду
Arbor vitae — дерево життя
Argumentum ad ignorantiam — довід, розрахований на непоінформованість співбесідника
Ars longa, vita brevis est — галузь науки безмежна, а життя коротке, мистецтво довговічне, життя коротке (Гіппократ)
Ars Phoebea — сонячне (лікарський) мистецтво
Arte — майстерно, майстерно
Arte et humanitate, labore et scientia — мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням
А solis ortu usque ad occasum — від сходу сонця до заходу
Audaces fortuna juvat — сміливим доля допомагає (Вергілій)
Audiatur et altera pars — слід

Auferte malum ех vobis — викорінити (Вирвися з коренем) зло з-посеред вашої
Аuгеа mediocritas — золота середина
Auscultare disce — вчися (уважно) слухати
Aut Сaesаr, aut nihil — все, або нічого, або Цезар, або ніщо
Aut vincere, aut mori — перемога або смерть; перемогти або померти
Avis rаrа — рідкісний птах, рідкість
Beata stultica — блаженна дурість
Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus — щастя не в нагороді за доблесть, а в самій доблесті (Спіноза)
Bellum frigidum — холодна війна
Benedicite! — В добру годину!
Bis — двічі
Bis dat, qui cito dat — хто швидко дає, той двічі дасть; подвійно дає той, хто дасть швидко (Публілій Сір)
Вonа fide — довірливо, щиро; добросовісно; гідним чином
Вonа mente — з добрими намірами
Brevi manu — без зволікань, без формальностей (досл.: короткої рукою)
Brevis esse laboro, obscurus fiо — якщо я намагаюся бути коротким, я стаю незрозумілим
Capiat qui сареrе potest — лови, хто може зловити
Саrре diem — лови день; користуйся кожним днем, не відкладай на завтра те, що повинен зробити сьогодні (Горацій)
Castigare ridendo mores — сміхом виправляти звичаї
Casu — випадково
Casus — випадок
Casus belli — привід до війни, до конфлікту
Causa causalis — причина причин, головна причина
Cave! — Будь обережний! Стережися!
Cessante causa, cessat effectus — з припиненням причини припиняється дія
Сеterа desiderantur — про решту залишається тільки бажати
Ceteris paribus — при інших рівних умовах
Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu — нехай хірург перш діє розумом і очима, а потім — збройної (скальпелем) рукою
Circulus vitiosus — порочне коло
Cis — по цей бік
Citato loсо — у цитованому місці, там же
Citius, altius, fortius! — Швидше, вище, сильніше! (Девіз олімпійських ігор)
Cogito, ergo sum — я мислю, отже, існую (Декарт)
Cognomine — за покликанням
Cognosce te ipsum — пізнай самого себе
Con amore-з любов’ю
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — за згодою малі справи ростуть, при незгоді великі справи руйнуються (Гай Саллюстій Крісп)
Concordia victoriam gignit — згода породжує перемогу
Conditio sine qua non — обов’язкова умова
Confer! — Дивись! Порівняй! (При посиланні в наукових роботах)
Confessio extrajudicialis in se nulla est; et quod nullum est, nоn potest adminiculari — позасудові визнання самі по собі нічого не варті, а те, що нічого по стоїть, не може служити опорою
Consensu omnium — за спільною згодою
Consuetudo est аlterа natura — звичка — друга натура
Consumor aliis inserviendo — служачи іншим, марнується себе; світячи іншим, згораю сам
Contraria contrariis curantur — протилежне лікується протилежним
Contra spem — всупереч сподіванням
Contra spem spero — сподіваюся всупереч сподіванням
Contra vim mortis nоn est medicamen in hortis — проти сили смерті в городах (садках) немає ліків
Copia verborum — багатослівність
Coram populi — в присутності народу
Corpus delicti — склад злочину; речовий доказ
Credo — вірую
Cui bono? Cui prodest? — Кому добре? Хто від цього виграє? (Л. Кассій Лонгін Равілла)
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — кожній людині властиво помилятися, але тільки дурню властиво наполягати на помилку (Цицерон)
Cum grano salis — з дрібкою солі; дотепно, з розумом, з застереженнями
Currente calamo-наспіх (доcл,: швидким пером)
Curriculum vitae — життєпис, короткі відомості про життя, біографія (досл.: біг життя)
De actu et visu — за досвідом і спостереженнями
Debes, ergo potes — повинен, значить можеш
Debito tempore — в належний врeмя
De die in diem — день у день
De (ех) nihilo nihil — з нічого — ніщо; ніщо не виникає з нічого (Лукрецій)
De facto — фактично, на ділі
De gustibus et coloribus (non) est disputandum — про смаки і квітах (не) сперечаються
Dе jure — юридично, по праву
De lana caprina — про

De lingua slulta incommoda multa — через порожні (дурних) слів бувають великі неприємності
De mortuis aut bene aut nihil — про померлих не зневажали (досл.; про мертвих або добре, або нічого)
De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio — відношення до неявившегося і до неіснуючих однаково
Desiderata — побажання, наміри
Des partem leonis — віддай левову частку
Detur digniori — хай буде дано найдостойнішого
Deus ех machina — несподіване втручання (доcлe.; бог з машини) (Сократ)
Devictus beneficio — переможений благодіянням
De visu — на власні очі, своїми очима, як очевидець
Diagnosis ех juvantibus — діагноз на підставі допомагають коштів
Dictum — factum-сказано — зроблено
Dies diem docet — день день вчить
Difficile est proprie communia dicere — добре висловити загальновідомі істини важко (Горацій)
Dimicandum — треба боротися
Dimidium facti, qui соeрit, habet — початок — половина справи
Discernit sapiens res, quas confundit asellus — розумний може розібратися в питаннях, які осел заплутує
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto — у знаючих вчися, а необізнаних сам вчи
Divinum opus sedare dolorem — божественне справа — заспокоювати біль
Dixi — сказав; все сказано, додати нічого
Dixi et animam levavi — я сказав і полегшив свою душу (заспокоїв совість)
Docendo discimus — навчаючи, ми самі вчимося
Do manus — даю руки, тобто ручаюся
Dones eris felix, multos numerabis amicos — поки щасливий будеш, багато буде друзів у тебе (Овідій)
Do ut des — даю, щоб ти дав
Do ut facias — даю, щоб ти зробив
Dulce et decorum est pro patria mori — втішно й почесно померти за батьківщину (Горацій)
Dum docent, discunt — навчаючи, вчаться
Dum spiro, spero — поки дихаю — сподіваюся
Duobus litigantibus tertius gaudet — двоє б’ються, третій радіє
Duos lepores insequens, neutrum cepit — за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш
Dura lex, sed lex — закон суворий, але це закон, закон є закон
Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus — ми їмо щоб жити, але не живемо, щоб їсти
Е fructu arbor cognoscitur — з плоду пізнається дерево (яблуко від яблуні недалеко падає)
Elephantum ех musca facis — робиш з мухи слона
Ео ipso — внаслідок цього, тим самим
Epistula nоn erubescit — папір не червоніє, папір усе витримає (Цицерон)
Errare humanum est-людині властиво помилятися
Errata — помилки, друкарські помилки
Est modus in rebus — всьому є межа; все має свою міру (Горацій) спа салон расслабляющий массаж в Усть-Каменогорске массаж антицеллюлитный
Est rerum omnium magister usus — досвід — всього вчитель (Цезар)
Et cetera (etc.) — і так далі, і інше
Et gaudium et solatium in litteris — і радість, і розраду в науках (Пліній)
Et singula praeduntur anni — і роки беруть своє
Ех abrupto — без передмов, без приготувань, відразу, раптово
Ех adverso — доказ від протилежного
Ех auditu — на слух
Ех cathedra — незаперечно, (доcл,: з кафедри)
Exceptis excipiendis — за винятком того, що повинно бути виключено
Ех consuetudine — за звичкою, за встановленим звичаєм
Exegi monumentum — спорудив я пам’ятник собі (Горацій)
Exempli causa — наприклад, для прикладу
Exempli gratia (тобто g.) — наприклад
Ех juvantibus — судячи з допомоги
Ех libris — із книг
Ех nihilo nihil — з нічого — ніщо; з нічого нічого й не вийде (Лукрецій)
Ех officio — за обов’язки,
Ех oribus parvulorum — вустами немовлят
Ех oriete lux — c сходу світло
Expedite — скоро
Ех professo — зі знанням справи,
Ех tempore — в потрібний момент, без приготування, негайно, негайно
Eхtrа formam — без всяких формальностей
Extra muros — публічно (досл.: поза стін)
Ех ungue leonem — по кігтям можна дізнатися лева (видно по халявах)
Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum — лева дізнаємося по пазурах, а віслюка — по вухах
Ех ungue leonem pingere — по кігтям зображати лева; судити про цілому по його частини
Ех voto — за обіцянкою
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus — коли ми здорові, то легко даємо хворим хороші поради
Facio ut des — роблю, щоб ти дав

Facio ut des — роблю, щоб ти дав
Facio ut facias — роблю, щоб ти зробив
Fama clamosa — гучна слава
Familiariter — дружньо, запросто
Fas atque nefas — дозволене і недозволене
Favete linguis — помовчіть; притримайте мови
Feci, quod potui, faciant meliora potentes — я зробив усе, що міг, нехай, хто може, зробить краще
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas — щасливий той, хто міг пізнати причини речей (Вергілій)
Ferro ignique — вогнем і мечем
Festina lente — поспішай повільно (тихіше їдеш — далі будеш)
Fiat lux! — Хай буде світло!
Fidelis et forfis — вірний і смелиі
Fide, sed cui fidas, vide — будь пильним; довіряй, але дивись, кому довіряєш
Finis coronat opus — кінець вінчає справу; кінець — справі вінець
Flagrante delicto — на місці злочину, на місці злочину
Folio verso (fv) — на наступній сторінці
Formaliter et specialiter — формально і зокрема
Fortiter in re, suaviter in modo — твердо в справі, м’яко в обігу (наполегливо домагатися мети, діючи м’яко)
Fructus temporum — плід часу
Fugit irrevocabile tempus — біжить безповоротне час
Funditus — дощенту, абсолютно
Gaudet patientia duris — довготерпіння тріумфує
Generaliter — взагалі
Gloria victoribus — слава переможцям
Grata, rata et accepta — завгодно, законно і прийнятно
Gratis — безкоштовно, задарма, безоплатно
Gratulari — зрадіти (своєму щастю)
Grosso modo — у загальних рисах
Gutta cavat lapidem — крапля довбає камінь (Овідій)
Habeat sibi — тримай про себе
Habent sua fata libelli — і книги мають свою долю
Habent sua sidera lites — суперечки доля вирішує
Habitus — зовнішній вигляд
Hic et nunc-без всякого зволікання
Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae — ось місце, де смерть охоче допомагає життя
Historia magistra vitae — історія — вчитель (наставниця) життя
Ніс est (he) — тобто, це означає
Ніс loсо — тут, в цьому місці
Ніс volo, sic jubeo — цього я хочу, так наказую
Homagium — данина поваги
Homines, dum docent, discunt — люди, навчаючи, вчаться
Homo homini lupus est — людина людині вовк
Нomо ornat locum, nоn locus hominem — не місце прикрашає людину, а людина — місце
Homo sapiens — людина розумна
Homo sum et nihil humani a me alienum puto-я людина, і ніщо людське мені не чуже
Honoris causa — заради пошани, заради поваги
Horribile dictu — страшно сказати, страшно вимовити
Ibidem — там же
Ibi victoria, ubi concordia — там перемога, де згода
Idem — те ж саме, так само
Idem per idem — одне і те ж
Id est — тобто
Ignorantia nоn est argumentum — незнання — це не доказ
In abstracto — взагалі, абстрактно
In aeternum — навіки, назавжди
In angello cum libello — в куточку і з книжкою; усамітнившись з книгою
In brevi — коротко
Incognito — таємно, приховуючи своє справжнє ім’я
In сorроrе — у повному складі, в цілому
Incredibili dictu — неймовірно
Inde ira — звідси гнів
In deposito — на зберігання
Index — покажчик, список
Index librorum — список книг
In extenso — повністю, цілком, дослівно
In extremis-в останній момент
Infandum renovare dolorem — жахливо знову воскрешати біль
In favorem — на користь кого — небудь, для користі
In folio — у цілий лист (найбільший формат книги)
In hoc statu — у такому положенні
Injuria realis — образа дією
Injuria verbalis — образу словом
In locо — на місці
In medias res — в саму суть справи (Горацій)
In memoriam — на згадку
In natura — в дійсності; натурою
In расe — у світі, в спокої
In pleno — у повному складі
In propria persona — власної особливої
In rerum natura — у природі речей
In spe — в надії, в майбутньому
In statu nascendi — у стані зародження, на самому початку, в момент утворення
In statu quo ante — в колишньому положенні, в колишньому стані
Inter parietes — у чотирьох cтенах
In transitu — на ходу
In tyrrannos — проти тиранів
In usu — у вживанні
Invia est in medicina via sine lingua latina — непрохідний в

In vitro — у посудині, в пробірці
In vivo-на живому організмі
Ipse dixit — «сам сказав» (про непохитне авторитеті)
Ipsissima verba — слово в слово
Ipso facto — в силу очевидного факту
Ipso jure — в силу закону
Is fecit, qui prodest — зробив той, кому вигідно
Ite, missia est — ідіть, все кінчено
Item — так само
Jurare in verba magistri — клястися словами вчителя
Jure — по праву
Jus gentium — право народів
Jus privatum — приватне право
Jus publicum — публічне право
Justum et tenacem propositi virum! — Хто правий і твердо до мети йде! (Горацій)
Labor corpus firmat — праця зміцнює тіло
Labor improbus — наполеглива праця
Labor omnia vincit — праця все перемагає
Lapis offensionis (petra scandali) — камінь спотикання
Lapsus — помилка, промах
Lapsus calami — описка, помилка у правописі
Lapsus linguae — застереження, обмовка, помилка в розмові
Lapsus memoriae — помилка пам’яті
Larga manu — щедро
Lege — за законом
Lege artis — за всіма правилами мистецтва, майстерно
Legem brеvem esse oportet — закон повинен бути коротким
Licitum sit — хай буде дозволено
Littera scripta manet — написане залишається; що написано пером, того не вирубаєш сокирою
Loсо citato (l.с.) — у згаданому місці
Loсо laudato (ll) — у названому місці
Locus minoris resistentiae — місце найменшого опору
Lupus in fabula — легкий на спомині; (доcл.: як вовк у байці)
Macte! — Відмінно! Чудово!
Magister dixit — це сказав вчитель (посилання на незаперечний авторитет)
Magistra vitae — наставниця життя
Magna et veritas, et praevalebit — немає нічого вище істини, і вона восторжествує
Mala fide — нещиро, нечесно
Mala herba cito crescit — погана (смітна) трава швидко росте
Male parta cito dilabuntur memoria — погано придбане швидко забувається; швидко забуваються знання, засвоєні нетвердо
Manu propria-власноруч
Margaritas ante porcas — бісер перед свинями (метати)
Mea culpa, mea maxima culpa — моя вина, моя найбільша вина
Media et remedia — способи та засоби
Medica mente non medicamentis — лікуй розумом, а не ліками
Medice, cura te ipsum — лікар, зціли самого себе
Medicus amicus et servus aegrotorum est — лікар — друг і слуга хворих
Medicus medico amicus est — лікар лікаря друг (помічник)
Meliora spero — сподіваюся на краще
Memento mori — пам’ятай про смерть
Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemus — брехливим людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду
Mensis currentis — поточного місяця
Mens sana in соrроrе sano — у здоровому тілі — здоровий дух
Мeо voto — на мою думку
Minimum — найменше
Mirabile dictu — гідний подиву
Miserabile dictu — гідно жалю
Miseris succurrere disce — учись допомагати нещасним (хворим)
Modus agendi — образ дій
Modus vivendi — спосіб життя;
Motu proprio — за власним бажанням
Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione — у звичаях людських багато різноманітності і багато безглуздостей
Multum in рarvо — багато що в малому
Multum, nоn multa — багато що, але не багато; глибокий зміст в стислому викладі
Multum vinum bibere, nоn diu vivere — багато вина ти не довго жити
Mutatis mutandis — із змінами, із застереженнями
Mutato nomine — під іншою назвою
Natura sanat, medicus curat — природа зцілює, лікар лікує
Ne accesseris in consilium nisi vocatus — не ходи до ради, не будучи запрошеним
Nec plus ultra — далі нікуди, крайня ступінь
Nec sutor ultra crepidam — не суди про те, чого не знаєш
Nefas — несправедливість
Nemine contradicente — без заперечень, одноголосно
Nemo judex in causa sua — ніхто не суддя у своїй справі
Nemo nascitur doctus — ніхто не народжується ученим
Ne noceas, si juvare nоn рotes — не зашкодь, якщо не можеш допомогти, не зашкодь хворому зайвим лікуванням
Ne quid nimis — не порушуй заходи; нічого надто
Nervus rerum-головна справа; найважливіший засіб
Ne varietur — зміні не підлягає

Nihil humani — ніщо людське (мені не чуже)
Nihil semper suo statu manet — ніщо не залишається постійно у своєму стані
Nil admirari — нічому не дивуватися
Noli me tangere — не чіпай мене
Noli nосerе — не зашкодь
Nomen est omen — ім’я говорить саме за себе
Nomen nescio (N. N.) — якась особа
Non bis in idem — двічі за одне і те ж не можна карати
Non curatur, qui curat — не виліковується той, хто має піклування (досл.: хто піклується)
Non liquet — не ясно
Non multa, sed multum — не багато, але багато чого
Non omnia passum omnes — не кожен все може
Non omnia possumus — не на всі ми здатні
Non omnis error stultitia est — не всяка помилка — дурість
Non progredi est regredi — не йти вперед, значить йти назад
Non scholae, sed vitae discimus — ми вчимося нe для школи, a для життя
Nosce te ipsum — пізнай самого себе
Nota bene (NB) — зверни увагу; добре зауваж
Nudis verbis — голослівно
Nulla aetas ad discendum sera — вчитися ніколи не пізно
Nulla dies sine linea — жодного дня без рядка (Пліній)
Nulla regula sine exceptione — немає правил без виключення
Nullum malum sine aliquo bono — немає лиха без добра
Nullus juxra propriam voluntatem incedat — ніхто не повинен входити по своїй волі
Nunc plaudite! — Тепер аплодуйте!
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum — не кроку назад, завжди вперед
Omne nimium nocet — все зайве шкодить
Omnes et singulos — разом і окремо
Omne vivum ех ovo — все живе вийшло з яйця (Гарвей)
Omnia mea mecum porto — все своє ношу з собою
Omnia praeclara rara — усе прекрасне рідко
Omnis curatio est vel canonica vel coacta — усяк лікування грунтується або на традиції, або на примусі
Omnium consensu — за спільною згодою
Omnium profecto artium medicina nobilissima — з усіх наук, безумовно, медицина найблагородніша (Гіппократ)
Opera et studio — працею і старанням
Oportet vivere — треба жити
Optimum medicamentum quies est — спокій — найкраще лeкарство
Orа et labora — молися і працюй
Orа rotundo — на повний голос
Orе uno — одноголосно (досл.: одним ротом)
Про tempora, про mores! — Про часи, о звичаї!
Otium cum dignitate — відпочинок з гідністю, відпочинок з пошаною
Panem quotidianum — хліба насущного
Pars pro toto — частина замість цілого
Parvo contentus — задовольняючись малим
Раuса verba — поменше слів
Paupertas nоn est vitium — бідність — не порок
Pax vobiscum! — Мир вам!
Per aspera ad astra — через терни до зірок!
Per aversionem — заради відвернення
Per fas et nefas — правдами і неправдами
Periculum in mora — небезпека у зволіканні
Perpetuum mobile — вічний рух
Per risum multum cognoscimus stultum — пo безпричинного (букв-: частого) сміху ми дізнаємося дурня
Per se — саме по собі, у чистому вигляді
Personaliter — особисто
Petitio principii — висновок з положення, яке ще потрібно довести
Pia desiderata — заповітні мрії, благі побажання
Plenus venter nоn studet libenter — повне черево до вчення глуxo
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam — чаша. випита з ранку, відновлює виснажені сили
Post factum — після події
Post hoc, ergo propter hoc — після цього — значить внаслідок цього
Post hoc, nоn est propter hoc — після цього — не означає через це
Post hominum memoriam — з незапам’ятних часів
Primum agere — перш за все діяти (дій)
Primum nоn nocere — перш за все не шкодити
Primum vivere — перш за все — жити (життя)
Primus inter pares — перший серед рівних
Principium et fons — початок і джерело
Probatum est — схвалено
Pro bono publico — заради загального блага
Pro die — на день (добова доза ліків)
Pro domo meа (sua) — для себе; в особистих інтересах; на захист своїх справ В эротических фантазиях мужчины представляют свою партнёршу во всем новом белье, или просто нагишом. Все эротические мужские фантазии очень хорошо знают девушки, работающие в сфере досуга. Ведь, мужчина, который хочет разнообразить свой досуг , 25 раз подумаем, перед тем как ему сделать выбор девушки на одну ночь. Ведь, далеко не каждый может себе позволить провести свой досуг с девушкой из Владивостока.
Pro dosi — на один прийом (разова доза ліків)
Pro et contra — за і проти
Pro forma — для форми, для годиться, про людське око
Pro memoria — для пам’яті, в пам’ять про що-небудь
Propera pedem — поспішай
Propter invidiam — із заздрості
Propter necessitatem — вследстви

Propter necessitatem — внаслідок необхідності
Pro ut de lege — законним шляхом
Pulchre sedens melius agens — рус. — Сім разів відміряй, один раз відріж
Punctum saliens — важливий пункт, важлива обставина
Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet — Що не виліковують ліки, то лікує залізо, що залізо не виліковує, то гоїть огонь. Що навіть вогонь не лікує, то слід визнати невиліковним.
Quantum satis — скільки потрібно; вдосталь
Quibuscumque viis — якими б то не було шляхами
Quid prodest — кому це вигідно? Кому це корисно?
Quilibet fortunae suae faber — кожен сам коваль свого щастя
Qui pro quo — одне замість іншого, плутанина, непорозуміння
Qui scribit, bis legis — хто пише, той двічі читає; хто записує, той краще запам’ятовує
Quis hominum sine vitiis — хто з людей народився без вад
Quod erat demonstrandum — що потрібно було довести
Quod licet Jovi, nоn licet bovi — що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику
Quot homines, tot sententiae — скільки голів, стільки розумів
Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces — коріння наук гіркі. плоди солодкі
Rectus in curia-в вірі
Rem cum cura age — веди справу дбайливо
Remotis testibus — без свідків
Repetitio est mater studiorum — повторення — мати навчання
Respice finem — передбачалася ліквідація
Restitutio ad integrum — полнoe відновлення
Restrictive et conditionaliter — обмежувально і умовно
Ridens verum dicere — сміючись, говорити правду
Salus populi suprema lex — благо народу — вищий закон
Sancta sanctorum — свята святих
Sapienti sat — розумному достатньо; розумний зрозуміє з півслова
Scelere velandum est scelus — покривати злодійство — є злодійство
Scientia potentia est — знання — сила
Sed semel insanivimus omnes — одного разу ми всі буваємо божевільні
Semper idem — завжди одне і те ж
Semper in motu — завжди в русі, вічний рух
Semper percutiatur leo vorans — нехай лев пожирає завжди буде вдарив (пор.: нехай підняв меч від меча і загине)
Semper virens — вічна юність
Sensus veris — почуття весни
Sic transit gloria mundi — так минає земна слава
Similia similibus curantur — подібне виліковується подібним (клин клином вибивається)
Sine ira et studio — без гніву і пристрасті; об’єктивно
Sine morа — без зволікання
Sint ut sunt, aut nоn sint — нехай буде так, як є, або нехай зовсім не буде
Sit tibi terra levis — хай буде тобі легка земля; напуття померлим, вживається в надгробних промовах і некрологах
Si vera narretis, non opus sit testibus — якщо говорите правду, свідки не потрібні
Sol lucet omnibus — сонце світить для всіх
Specie — за видом
Spero meliora — сподіваюся на краще
Spes reconvalescendi — надія на одужання
Sponte sua — за власним бажанням, добровільно
Statim atque instanter — одразу ж і негайно
Status praesens — справжнє становище
Surge et age! — Піднімися і дій!
Sursum corda! — Вище голову!
Suum cuique — кожному своє
Tempora mutantur et nos mutantur in illis — часи міняються і ми міняємося разом з ними (Овідій)
Tempori parce — бережи час
Tempus nemini — час нікого (не чекає)
Terra incognita — невідома земля; незвідана область
Tertium nоn datur — третього не дано
Tota re perspecta — прийнявши все до уваги
Tradidit mundum disputationibus — суперечки погубили світ
Tres faciunt collegium — троє складають колегію (збори)
Tuto, cito, jucunde — безпечно, швидко, приємно
Ubi concordia — ibi victoria-де згода — там перемога
Ubi pus, ibi incisio — де гній, там paзpeз
Ultima ratio — останній довід; рішучий аргумент
Umbram suam metuit — своєї тіні боїться
Una hirundo nоn facit ver-одна ластівка не робить весни
Unus dies gradus est vitae — один день — сходинка в сходах життя
Usus est optimus magister — досвід — найкращий вчитель
Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus — хто розумніший, той і правий

Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus — хто розумніший, той скромніше
Ut salutas, ita salutaberis — як відгукнеться, так і відгукнеться (досл: як вітаєшся ти, так будуть вітати і тебе)
Ut supra — як сказано вище
Vae victis — горе переможеному
Venienti occurrite morbo — попереджай наближається хвороба
Veni, vidi, vici — прийшов, побачив, переміг
Verba magistri — слова вчителя
Verbatim — слово в слово
Verbum movet, exemplum trahit — слово хвилює, приклад захоплює
Verus amicus amici nunquam obliviscitur — справжній друг ніколи не забуває одного
Veto — забороняю
Via scientiarum — шлях до знань; дорога знань
Vice versa — навпаки, назад
Vinum locutum est — говорило вино
Vires unitae agunt — сили діють спільно
Viribus unitis — з’єднаними зусиллями
Vir magni ingenii — людина великого розуму
Vis medicatrix naturae — цілюща сила природи
Vita sine libertate, nihil — життя без свободи — ніщо
Vita sine litteris — mors est — життя без науки — смерть

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: