Латинські вирази в цитатах і статуси. Крилаті фрази на латині.

Индекс материала
Латинські вирази в цитатах і статуси. Крилаті фрази на латині.
Страница 2
Все страницы

Dum spiro spero – поки дихаю, сподіваюся. 

Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemuи – брехливим людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду.

Si vis pacem, para bellum – якщо хочеш миру, готуйся до війни.

Ars longa, vita brevis – життя коротке, мистецтво вічне.

Cogito, ergo sum – я мислю, отже, я існую. Рене Декарт. 

bella detesta matribus – війни страх матерів
bella! horida bella! – Війни! жахливі війни!

> Vivere est cogitare
Жити – значить мислити

> Homo sum, et humani nihil a me alienum puto
Я людина, і ніщо людське мені не чуже

> Ut ameris ama
Щоб бути коханим, люби

> Homines amplius oculis guam auribus credunt
Люди більше вірять очам, ніж вухам

> Actum ne agas
Зроблене не переробляй

> Odero si potero, si non, invitus amabo
Возненавіжу, якщо зможу, якщо ні, буду любити проти волі

> Omnia mea mecum porto
Все своє ношу з собою

et caetera, et caetera …
ммм, не можу … люблю …

MULTA RENASCENTUR, QUAE JAM CECIDERE – багато чого може відродитися з того, що вже померло.
PERFER OBDURA, LABOR HIC TIBI PRODERIT OLIM – терпи і будь сильний, цей біль коли-небудь принесе тобі користь.

scienta potentia est, знання – сила

Аmor – omnia vincit. Любов – перемагає все!
Magna res est amor.Велікое справа – любов.
Omne nemium nocet. Всі зайве шкодить.
Malo mori guam foedari (лат.) – Краще смерть, ніж безчестя.
Qui prius respondit quam audiat stultum se esse demonstrat et confusione dignum-Перед загибіллю серце людини високо несеться, перед славою.
mens sano in corporis sano!-у здоровому тілі здоровий дух!

Bis dat, qui cito dat. – Скупий платить двічі.
Errare hamanum est. – Людині властиво помилятися.
Historia magistra vitae est. – Історія – вчителька життя.

Ab absurdo – від супротивного (метод докази)
Ab exterioribus ad interiora – від зовнішнього до внутрішнього
Ab hoc et ab hoc – так і сяк, без толку, до речі й не до речі
Abiit, excessit, evasit, erupit – пішов, зник, врятувався, біг (Цицерон)
Ab imo pectore – з повною щирістю, від душі
Ab incunabulis – з колиски, з самого початку
Ab initio – з виникнення, від початку
Ab origine – з самого початку, з азів
Ab ovo – з початку (доcл.: з яйця)
Ab ovo usque ad mala – від початку до кінця (Горацій) (доcл.: від яйця до яблук; у римлян обід починався з яєць, кінчався яблуками)
Absque omni exceptione – без всякого сумніву
Ab urbe condita – від заснування Риму
Abusus in Baccho – зловживання вином
А contrario – доводити від супротивного
Acta diurna – події дня, хроніка
Actum atque tractatum – зроблено та обговорено
Ad absurdum – приведення до безглуздого висновку
Ad avisandum – для направлення повідомлення
Ad cogitandum et agendum homo natus est – для думки і дії народжений людина
Ad disputandum – для обговорення
Ad exemplum – за зразком; для прикладу
Ad extra – до крайнього ступеня
Ad fontes – звертатися до джерел, до оригіналів
Ad gloriam – на славу
Ad hoc – до цього, для даного випадку, для цієї мети
Ad hominem – стосовно людини
Ad honores – заради пошани
Ad infinitum – до нескінченності, без кінця
Ad instantiam – за клопотанням
Ad Kalendas Graecas – після дощику в четвер (досл.: до грецьких календ, яких у греків не було)
Ad libitum – за бажанням, на розсуд, на вибір
Ad litteram – буквально, дослівно
Ad meliorem – на краще
Ad memorandum – для пам’яті
Ad notam – до відома
Ad notanda – слід зауважити
Ad notata – примітка
Ad patres – до праотців, померти
Ad referendum – для доповіді
Ad rem – по суті справи, до справи
Ad tertium – по-третє
Ad unguem – до нігтики, до точності
Ad usum – для використання, для вживання
Ad usum externum – для зовнішнього застосування
Ad usum internum – для внутрішнього застосування
Ad usum proprium – для власного вживання
Ad valorem – no гідності
Ad vocem – до слова помітити
Aequo animo – байдуже, терпляче
Alea jacta est – жереб кинуто; прийнято безповоротне рішення (Юлій Цезар)
Alias – по-іншому, інакше, крім того.
Alibi – в іншому місці
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt – чужі вади у нас на очах, наші – за спиною; в чужому оці соломинку ти бачиш, в своєму не помічаєш і колоди
А linea – з нового рядка
Alma mater – мати грудної дитини, мати-годувальниця (шанобливо про навчальний заклад)
Altera pars – інша (противна) сторона
Alter ego – мій двійник, інший я
Amat victoria curam – перемога любить старання (піклування)
Amicus certus in re incerta cernitur – вірний друг пізнається в біді
Amicus humani generis – друг роду людського
Amicus Plato, sed magis amica veritas – мені дорогий Платон, але істина ще дорожче; правда понад усе (доcл.: друг Платон, але правда дорожче) (Арістотель)
Amor tussisque non celantur – любов і кашель не приховаєш
Anni currentis (а. с.) – Цього (поточного) року
Anni futuri (а. f.) – майбутнього року
Antiquo more – за старовинним звичаєм
А pedibus usque ad caput – з ніг до голови
Арertо libro – з листа, без підготовки
А posteriori – виходячи з досвіду, на підставі досвіду
А prima facie – на перший погляд
А priori – заздалегідь, до досвіду, без перевірки, незалежно від досвіду
Arbor vitae – дерево життя
Argumentum ad ignorantiam – довід, розрахований на непоінформованість співбесідника
Ars longa, vita brevis est – галузь науки безмежна, а життя коротке, мистецтво довговічне, життя коротке (Гіппократ)
Ars Phoebea – сонячне (лікарський) мистецтво
Arte – майстерно, майстерно
Arte et humanitate, labore et scientia – мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням
А solis ortu usque ad occasum – від сходу сонця до заходу
Audaces fortuna juvat – сміливим доля допомагає (Вергілій)
Audiatur et altera pars – слід

Auferte malum ех vobis – викорінити (Вирвися з коренем) зло з-посеред вашої
Аuгеа mediocritas – золота середина
Auscultare disce – вчися (уважно) слухати
Aut Сaesаr, aut nihil – все, або нічого, або Цезар, або ніщо
Aut vincere, aut mori – перемога або смерть; перемогти або померти
Avis rаrа – рідкісний птах, рідкість
Beata stultica – блаженна дурість
Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus – щастя не в нагороді за доблесть, а в самій доблесті (Спіноза)
Bellum frigidum – холодна війна
Benedicite! – В добру годину!
Bis – двічі
Bis dat, qui cito dat – хто швидко дає, той двічі дасть; подвійно дає той, хто дасть швидко (Публілій Сір)
Вonа fide – довірливо, щиро; добросовісно; гідним чином
Вonа mente – з добрими намірами
Brevi manu – без зволікань, без формальностей (досл.: короткої рукою)
Brevis esse laboro, obscurus fiо – якщо я намагаюся бути коротким, я стаю незрозумілим
Capiat qui сареrе potest – лови, хто може зловити
Саrре diem – лови день; користуйся кожним днем, не відкладай на завтра те, що повинен зробити сьогодні (Горацій)
Castigare ridendo mores – сміхом виправляти звичаї
Casu – випадково
Casus – випадок
Casus belli – привід до війни, до конфлікту
Causa causalis – причина причин, головна причина
Cave! – Будь обережний! Стережися!
Cessante causa, cessat effectus – з припиненням причини припиняється дія
Сеterа desiderantur – про решту залишається тільки бажати
Ceteris paribus – при інших рівних умовах
Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu – нехай хірург перш діє розумом і очима, а потім – збройної (скальпелем) рукою
Circulus vitiosus – порочне коло
Cis – по цей бік
Citato loсо – у цитованому місці, там же
Citius, altius, fortius! – Швидше, вище, сильніше! (Девіз олімпійських ігор)
Cogito, ergo sum – я мислю, отже, існую (Декарт)
Cognomine – за покликанням
Cognosce te ipsum – пізнай самого себе
Con amore-з любов’ю
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur – за згодою малі справи ростуть, при незгоді великі справи руйнуються (Гай Саллюстій Крісп)
Concordia victoriam gignit – згода породжує перемогу
Conditio sine qua non – обов’язкова умова
Confer! – Дивись! Порівняй! (При посиланні в наукових роботах)
Confessio extrajudicialis in se nulla est; et quod nullum est, nоn potest adminiculari – позасудові визнання самі по собі нічого не варті, а те, що нічого по стоїть, не може служити опорою
Consensu omnium – за спільною згодою
Consuetudo est аlterа natura – звичка – друга натура
Consumor aliis inserviendo – служачи іншим, марнується себе; світячи іншим, згораю сам
Contraria contrariis curantur – протилежне лікується протилежним
Contra spem – всупереч сподіванням
Contra spem spero – сподіваюся всупереч сподіванням
Contra vim mortis nоn est medicamen in hortis – проти сили смерті в городах (садках) немає ліків
Copia verborum – багатослівність
Coram populi – в присутності народу
Corpus delicti – склад злочину; речовий доказ
Credo – вірую
Cui bono? Cui prodest? – Кому добре? Хто від цього виграє? (Л. Кассій Лонгін Равілла)
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare – кожній людині властиво помилятися, але тільки дурню властиво наполягати на помилку (Цицерон)
Cum grano salis – з дрібкою солі; дотепно, з розумом, з застереженнями
Currente calamo-наспіх (доcл,: швидким пером)
Curriculum vitae – життєпис, короткі відомості про життя, біографія (досл.: біг життя)
De actu et visu – за досвідом і спостереженнями
Debes, ergo potes – повинен, значить можеш
Debito tempore – в належний врeмя
De die in diem – день у день
De (ех) nihilo nihil – з нічого – ніщо; ніщо не виникає з нічого (Лукрецій)
De facto – фактично, на ділі
De gustibus et coloribus (non) est disputandum – про смаки і квітах (не) сперечаються
Dе jure – юридично, по праву
De lana caprina – про

De lingua slulta incommoda multa – через порожні (дурних) слів бувають великі неприємності
De mortuis aut bene aut nihil – про померлих не зневажали (досл.; про мертвих або добре, або нічого)
De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio – відношення до неявившегося і до неіснуючих однаково
Desiderata – побажання, наміри
Des partem leonis – віддай левову частку
Detur digniori – хай буде дано найдостойнішого
Deus ех machina – несподіване втручання (доcлe.; бог з машини) (Сократ)
Devictus beneficio – переможений благодіянням
De visu – на власні очі, своїми очима, як очевидець
Diagnosis ех juvantibus – діагноз на підставі допомагають коштів
Dictum – factum-сказано – зроблено
Dies diem docet – день день вчить
Difficile est proprie communia dicere – добре висловити загальновідомі істини важко (Горацій)
Dimicandum – треба боротися
Dimidium facti, qui соeрit, habet – початок – половина справи
Discernit sapiens res, quas confundit asellus – розумний може розібратися в питаннях, які осел заплутує
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto – у знаючих вчися, а необізнаних сам вчи
Divinum opus sedare dolorem – божественне справа – заспокоювати біль
Dixi – сказав; все сказано, додати нічого
Dixi et animam levavi – я сказав і полегшив свою душу (заспокоїв совість)
Docendo discimus – навчаючи, ми самі вчимося
Do manus – даю руки, тобто ручаюся
Dones eris felix, multos numerabis amicos – поки щасливий будеш, багато буде друзів у тебе (Овідій)
Do ut des – даю, щоб ти дав
Do ut facias – даю, щоб ти зробив
Dulce et decorum est pro patria mori – втішно й почесно померти за батьківщину (Горацій)
Dum docent, discunt – навчаючи, вчаться
Dum spiro, spero – поки дихаю – сподіваюся
Duobus litigantibus tertius gaudet – двоє б’ються, третій радіє
Duos lepores insequens, neutrum cepit – за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш
Dura lex, sed lex – закон суворий, але це закон, закон є закон
Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus – ми їмо щоб жити, але не живемо, щоб їсти
Е fructu arbor cognoscitur – з плоду пізнається дерево (яблуко від яблуні недалеко падає)
Elephantum ех musca facis – робиш з мухи слона
Ео ipso – внаслідок цього, тим самим
Epistula nоn erubescit – папір не червоніє, папір усе витримає (Цицерон)
Errare humanum est-людині властиво помилятися
Errata – помилки, друкарські помилки
Est modus in rebus – всьому є межа; все має свою міру (Горацій) спа салон расслабляющий массаж в Усть-Каменогорске массаж антицеллюлитный
Est rerum omnium magister usus – досвід – всього вчитель (Цезар)
Et cetera (etc.) – і так далі, і інше
Et gaudium et solatium in litteris – і радість, і розраду в науках (Пліній)
Et singula praeduntur anni – і роки беруть своє
Ех abrupto – без передмов, без приготувань, відразу, раптово
Ех adverso – доказ від протилежного
Ех auditu – на слух
Ех cathedra – незаперечно, (доcл,: з кафедри)
Exceptis excipiendis – за винятком того, що повинно бути виключено
Ех consuetudine – за звичкою, за встановленим звичаєм
Exegi monumentum – спорудив я пам’ятник собі (Горацій)
Exempli causa – наприклад, для прикладу
Exempli gratia (тобто g.) – наприклад
Ех juvantibus – судячи з допомоги
Ех libris – із книг
Ех nihilo nihil – з нічого – ніщо; з нічого нічого й не вийде (Лукрецій)
Ех officio – за обов’язки,
Ех oribus parvulorum – вустами немовлят
Ех oriete lux – c сходу світло
Expedite – скоро
Ех professo – зі знанням справи,
Ех tempore – в потрібний момент, без приготування, негайно, негайно
Eхtrа formam – без всяких формальностей
Extra muros – публічно (досл.: поза стін)
Ех ungue leonem – по кігтям можна дізнатися лева (видно по халявах)
Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum – лева дізнаємося по пазурах, а віслюка – по вухах
Ех ungue leonem pingere – по кігтям зображати лева; судити про цілому по його частини
Ех voto – за обіцянкою
Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – коли ми здорові, то легко даємо хворим хороші поради
Facio ut des – роблю, щоб ти дав

Facio ut des – роблю, щоб ти дав
Facio ut facias – роблю, щоб ти зробив
Fama clamosa – гучна слава
Familiariter – дружньо, запросто
Fas atque nefas – дозволене і недозволене
Favete linguis – помовчіть; притримайте мови
Feci, quod potui, faciant meliora potentes – я зробив усе, що міг, нехай, хто може, зробить краще
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – щасливий той, хто міг пізнати причини речей (Вергілій)
Ferro ignique – вогнем і мечем
Festina lente – поспішай повільно (тихіше їдеш – далі будеш)
Fiat lux! – Хай буде світло!
Fidelis et forfis – вірний і смелиі
Fide, sed cui fidas, vide – будь пильним; довіряй, але дивись, кому довіряєш
Finis coronat opus – кінець вінчає справу; кінець – справі вінець
Flagrante delicto – на місці злочину, на місці злочину
Folio verso (fv) – на наступній сторінці
Formaliter et specialiter – формально і зокрема
Fortiter in re, suaviter in modo – твердо в справі, м’яко в обігу (наполегливо домагатися мети, діючи м’яко)
Fructus temporum – плід часу
Fugit irrevocabile tempus – біжить безповоротне час
Funditus – дощенту, абсолютно
Gaudet patientia duris – довготерпіння тріумфує
Generaliter – взагалі
Gloria victoribus – слава переможцям
Grata, rata et accepta – завгодно, законно і прийнятно
Gratis – безкоштовно, задарма, безоплатно
Gratulari – зрадіти (своєму щастю)
Grosso modo – у загальних рисах
Gutta cavat lapidem – крапля довбає камінь (Овідій)
Habeat sibi – тримай про себе
Habent sua fata libelli – і книги мають свою долю
Habent sua sidera lites – суперечки доля вирішує
Habitus – зовнішній вигляд
Hic et nunc-без всякого зволікання
Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae – ось місце, де смерть охоче допомагає життя
Historia magistra vitae – історія – вчитель (наставниця) життя
Ніс est (he) – тобто, це означає
Ніс loсо – тут, в цьому місці
Ніс volo, sic jubeo – цього я хочу, так наказую
Homagium – данина поваги
Homines, dum docent, discunt – люди, навчаючи, вчаться
Homo homini lupus est – людина людині вовк
Нomо ornat locum, nоn locus hominem – не місце прикрашає людину, а людина – місце
Homo sapiens – людина розумна
Homo sum et nihil humani a me alienum puto-я людина, і ніщо людське мені не чуже
Honoris causa – заради пошани, заради поваги
Horribile dictu – страшно сказати, страшно вимовити
Ibidem – там же
Ibi victoria, ubi concordia – там перемога, де згода
Idem – те ж саме, так само
Idem per idem – одне і те ж
Id est – тобто
Ignorantia nоn est argumentum – незнання – це не доказ
In abstracto – взагалі, абстрактно
In aeternum – навіки, назавжди
In angello cum libello – в куточку і з книжкою; усамітнившись з книгою
In brevi – коротко
Incognito – таємно, приховуючи своє справжнє ім’я
In сorроrе – у повному складі, в цілому
Incredibili dictu – неймовірно
Inde ira – звідси гнів
In deposito – на зберігання
Index – покажчик, список
Index librorum – список книг
In extenso – повністю, цілком, дослівно
In extremis-в останній момент
Infandum renovare dolorem – жахливо знову воскрешати біль
In favorem – на користь кого – небудь, для користі
In folio – у цілий лист (найбільший формат книги)
In hoc statu – у такому положенні
Injuria realis – образа дією
Injuria verbalis – образу словом
In locо – на місці
In medias res – в саму суть справи (Горацій)
In memoriam – на згадку
In natura – в дійсності; натурою
In расe – у світі, в спокої
In pleno – у повному складі
In propria persona – власної особливої
In rerum natura – у природі речей
In spe – в надії, в майбутньому
In statu nascendi – у стані зародження, на самому початку, в момент утворення
In statu quo ante – в колишньому положенні, в колишньому стані
Inter parietes – у чотирьох cтенах
In transitu – на ходу
In tyrrannos – проти тиранів
In usu – у вживанні
Invia est in medicina via sine lingua latina – непрохідний в

In vitro – у посудині, в пробірці
In vivo-на живому організмі
Ipse dixit – “сам сказав” (про непохитне авторитеті)
Ipsissima verba – слово в слово
Ipso facto – в силу очевидного факту
Ipso jure – в силу закону
Is fecit, qui prodest – зробив той, кому вигідно
Ite, missia est – ідіть, все кінчено
Item – так само
Jurare in verba magistri – клястися словами вчителя
Jure – по праву
Jus gentium – право народів
Jus privatum – приватне право
Jus publicum – публічне право
Justum et tenacem propositi virum! – Хто правий і твердо до мети йде! (Горацій)
Labor corpus firmat – праця зміцнює тіло
Labor improbus – наполеглива праця
Labor omnia vincit – праця все перемагає
Lapis offensionis (petra scandali) – камінь спотикання
Lapsus – помилка, промах
Lapsus calami – описка, помилка у правописі
Lapsus linguae – застереження, обмовка, помилка в розмові
Lapsus memoriae – помилка пам’яті
Larga manu – щедро
Lege – за законом
Lege artis – за всіма правилами мистецтва, майстерно
Legem brеvem esse oportet – закон повинен бути коротким
Licitum sit – хай буде дозволено
Littera scripta manet – написане залишається; що написано пером, того не вирубаєш сокирою
Loсо citato (l.с.) – у згаданому місці
Loсо laudato (ll) – у названому місці
Locus minoris resistentiae – місце найменшого опору
Lupus in fabula – легкий на спомині; (доcл.: як вовк у байці)
Macte! – Відмінно! Чудово!
Magister dixit – це сказав вчитель (посилання на незаперечний авторитет)
Magistra vitae – наставниця життя
Magna et veritas, et praevalebit – немає нічого вище істини, і вона восторжествує
Mala fide – нещиро, нечесно
Mala herba cito crescit – погана (смітна) трава швидко росте
Male parta cito dilabuntur memoria – погано придбане швидко забувається; швидко забуваються знання, засвоєні нетвердо
Manu propria-власноруч
Margaritas ante porcas – бісер перед свинями (метати)
Mea culpa, mea maxima culpa – моя вина, моя найбільша вина
Media et remedia – способи та засоби
Medica mente non medicamentis – лікуй розумом, а не ліками
Medice, cura te ipsum – лікар, зціли самого себе
Medicus amicus et servus aegrotorum est – лікар – друг і слуга хворих
Medicus medico amicus est – лікар лікаря друг (помічник)
Meliora spero – сподіваюся на краще
Memento mori – пам’ятай про смерть
Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemus – брехливим людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду
Mensis currentis – поточного місяця
Mens sana in соrроrе sano – у здоровому тілі – здоровий дух
Мeо voto – на мою думку
Minimum – найменше
Mirabile dictu – гідний подиву
Miserabile dictu – гідно жалю
Miseris succurrere disce – учись допомагати нещасним (хворим)
Modus agendi – образ дій
Modus vivendi – спосіб життя;
Motu proprio – за власним бажанням
Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione – у звичаях людських багато різноманітності і багато безглуздостей
Multum in рarvо – багато що в малому
Multum, nоn multa – багато що, але не багато; глибокий зміст в стислому викладі
Multum vinum bibere, nоn diu vivere – багато вина ти не довго жити
Mutatis mutandis – із змінами, із застереженнями
Mutato nomine – під іншою назвою
Natura sanat, medicus curat – природа зцілює, лікар лікує
Ne accesseris in consilium nisi vocatus – не ходи до ради, не будучи запрошеним
Nec plus ultra – далі нікуди, крайня ступінь
Nec sutor ultra crepidam – не суди про те, чого не знаєш
Nefas – несправедливість
Nemine contradicente – без заперечень, одноголосно
Nemo judex in causa sua – ніхто не суддя у своїй справі
Nemo nascitur doctus – ніхто не народжується ученим
Ne noceas, si juvare nоn рotes – не зашкодь, якщо не можеш допомогти, не зашкодь хворому зайвим лікуванням
Ne quid nimis – не порушуй заходи; нічого надто
Nervus rerum-головна справа; найважливіший засіб
Ne varietur – зміні не підлягає

Nihil humani – ніщо людське (мені не чуже)
Nihil semper suo statu manet – ніщо не залишається постійно у своєму стані
Nil admirari – нічому не дивуватися
Noli me tangere – не чіпай мене
Noli nосerе – не зашкодь
Nomen est omen – ім’я говорить саме за себе
Nomen nescio (N. N.) – якась особа
Non bis in idem – двічі за одне і те ж не можна карати
Non curatur, qui curat – не виліковується той, хто має піклування (досл.: хто піклується)
Non liquet – не ясно
Non multa, sed multum – не багато, але багато чого
Non omnia passum omnes – не кожен все може
Non omnia possumus – не на всі ми здатні
Non omnis error stultitia est – не всяка помилка – дурість
Non progredi est regredi – не йти вперед, значить йти назад
Non scholae, sed vitae discimus – ми вчимося нe для школи, a для життя
Nosce te ipsum – пізнай самого себе
Nota bene (NB) – зверни увагу; добре зауваж
Nudis verbis – голослівно
Nulla aetas ad discendum sera – вчитися ніколи не пізно
Nulla dies sine linea – жодного дня без рядка (Пліній)
Nulla regula sine exceptione – немає правил без виключення
Nullum malum sine aliquo bono – немає лиха без добра
Nullus juxra propriam voluntatem incedat – ніхто не повинен входити по своїй волі
Nunc plaudite! – Тепер аплодуйте!
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum – не кроку назад, завжди вперед
Omne nimium nocet – все зайве шкодить
Omnes et singulos – разом і окремо
Omne vivum ех ovo – все живе вийшло з яйця (Гарвей)
Omnia mea mecum porto – все своє ношу з собою
Omnia praeclara rara – усе прекрасне рідко
Omnis curatio est vel canonica vel coacta – усяк лікування грунтується або на традиції, або на примусі
Omnium consensu – за спільною згодою
Omnium profecto artium medicina nobilissima – з усіх наук, безумовно, медицина найблагородніша (Гіппократ)
Opera et studio – працею і старанням
Oportet vivere – треба жити
Optimum medicamentum quies est – спокій – найкраще лeкарство
Orа et labora – молися і працюй
Orа rotundo – на повний голос
Orе uno – одноголосно (досл.: одним ротом)
Про tempora, про mores! – Про часи, о звичаї!
Otium cum dignitate – відпочинок з гідністю, відпочинок з пошаною
Panem quotidianum – хліба насущного
Pars pro toto – частина замість цілого
Parvo contentus – задовольняючись малим
Раuса verba – поменше слів
Paupertas nоn est vitium – бідність – не порок
Pax vobiscum! – Мир вам!
Per aspera ad astra – через терни до зірок!
Per aversionem – заради відвернення
Per fas et nefas – правдами і неправдами
Periculum in mora – небезпека у зволіканні
Perpetuum mobile – вічний рух
Per risum multum cognoscimus stultum – пo безпричинного (букв-: частого) сміху ми дізнаємося дурня
Per se – саме по собі, у чистому вигляді
Personaliter – особисто
Petitio principii – висновок з положення, яке ще потрібно довести
Pia desiderata – заповітні мрії, благі побажання
Plenus venter nоn studet libenter – повне черево до вчення глуxo
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam – чаша. випита з ранку, відновлює виснажені сили
Post factum – після події
Post hoc, ergo propter hoc – після цього – значить внаслідок цього
Post hoc, nоn est propter hoc – після цього – не означає через це
Post hominum memoriam – з незапам’ятних часів
Primum agere – перш за все діяти (дій)
Primum nоn nocere – перш за все не шкодити
Primum vivere – перш за все – жити (життя)
Primus inter pares – перший серед рівних
Principium et fons – початок і джерело
Probatum est – схвалено
Pro bono publico – заради загального блага
Pro die – на день (добова доза ліків)
Pro domo meа (sua) – для себе; в особистих інтересах; на захист своїх справ В эротических фантазиях мужчины представляют свою партнёршу во всем новом белье, или просто нагишом. Все эротические мужские фантазии очень хорошо знают девушки, работающие в сфере досуга. Ведь, мужчина, который хочет разнообразить свой досуг , 25 раз подумаем, перед тем как ему сделать выбор девушки на одну ночь. Ведь, далеко не каждый может себе позволить провести свой досуг с девушкой из Владивостока.
Pro dosi – на один прийом (разова доза ліків)
Pro et contra – за і проти
Pro forma – для форми, для годиться, про людське око
Pro memoria – для пам’яті, в пам’ять про що-небудь
Propera pedem – поспішай
Propter invidiam – із заздрості
Propter necessitatem – вследстви

Propter necessitatem – внаслідок необхідності
Pro ut de lege – законним шляхом
Pulchre sedens melius agens – рус. – Сім разів відміряй, один раз відріж
Punctum saliens – важливий пункт, важлива обставина
Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet – Що не виліковують ліки, то лікує залізо, що залізо не виліковує, то гоїть огонь. Що навіть вогонь не лікує, то слід визнати невиліковним.
Quantum satis – скільки потрібно; вдосталь
Quibuscumque viis – якими б то не було шляхами
Quid prodest – кому це вигідно? Кому це корисно?
Quilibet fortunae suae faber – кожен сам коваль свого щастя
Qui pro quo – одне замість іншого, плутанина, непорозуміння
Qui scribit, bis legis – хто пише, той двічі читає; хто записує, той краще запам’ятовує
Quis hominum sine vitiis – хто з людей народився без вад
Quod erat demonstrandum – що потрібно було довести
Quod licet Jovi, nоn licet bovi – що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику
Quot homines, tot sententiae – скільки голів, стільки розумів
Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces – коріння наук гіркі. плоди солодкі
Rectus in curia-в вірі
Rem cum cura age – веди справу дбайливо
Remotis testibus – без свідків
Repetitio est mater studiorum – повторення – мати навчання
Respice finem – передбачалася ліквідація
Restitutio ad integrum – полнoe відновлення
Restrictive et conditionaliter – обмежувально і умовно
Ridens verum dicere – сміючись, говорити правду
Salus populi suprema lex – благо народу – вищий закон
Sancta sanctorum – свята святих
Sapienti sat – розумному достатньо; розумний зрозуміє з півслова
Scelere velandum est scelus – покривати злодійство – є злодійство
Scientia potentia est – знання – сила
Sed semel insanivimus omnes – одного разу ми всі буваємо божевільні
Semper idem – завжди одне і те ж
Semper in motu – завжди в русі, вічний рух
Semper percutiatur leo vorans – нехай лев пожирає завжди буде вдарив (пор.: нехай підняв меч від меча і загине)
Semper virens – вічна юність
Sensus veris – почуття весни
Sic transit gloria mundi – так минає земна слава
Similia similibus curantur – подібне виліковується подібним (клин клином вибивається)
Sine ira et studio – без гніву і пристрасті; об’єктивно
Sine morа – без зволікання
Sint ut sunt, aut nоn sint – нехай буде так, як є, або нехай зовсім не буде
Sit tibi terra levis – хай буде тобі легка земля; напуття померлим, вживається в надгробних промовах і некрологах
Si vera narretis, non opus sit testibus – якщо говорите правду, свідки не потрібні
Sol lucet omnibus – сонце світить для всіх
Specie – за видом
Spero meliora – сподіваюся на краще
Spes reconvalescendi – надія на одужання
Sponte sua – за власним бажанням, добровільно
Statim atque instanter – одразу ж і негайно
Status praesens – справжнє становище
Surge et age! – Піднімися і дій!
Sursum corda! – Вище голову!
Suum cuique – кожному своє
Tempora mutantur et nos mutantur in illis – часи міняються і ми міняємося разом з ними (Овідій)
Tempori parce – бережи час
Tempus nemini – час нікого (не чекає)
Terra incognita – невідома земля; незвідана область
Tertium nоn datur – третього не дано
Tota re perspecta – прийнявши все до уваги
Tradidit mundum disputationibus – суперечки погубили світ
Tres faciunt collegium – троє складають колегію (збори)
Tuto, cito, jucunde – безпечно, швидко, приємно
Ubi concordia – ibi victoria-де згода – там перемога
Ubi pus, ibi incisio – де гній, там paзpeз
Ultima ratio – останній довід; рішучий аргумент
Umbram suam metuit – своєї тіні боїться
Una hirundo nоn facit ver-одна ластівка не робить весни
Unus dies gradus est vitae – один день – сходинка в сходах життя
Usus est optimus magister – досвід – найкращий вчитель
Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus – хто розумніший, той і правий

Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus – хто розумніший, той скромніше
Ut salutas, ita salutaberis – як відгукнеться, так і відгукнеться (досл: як вітаєшся ти, так будуть вітати і тебе)
Ut supra – як сказано вище
Vae victis – горе переможеному
Venienti occurrite morbo – попереджай наближається хвороба
Veni, vidi, vici – прийшов, побачив, переміг
Verba magistri – слова вчителя
Verbatim – слово в слово
Verbum movet, exemplum trahit – слово хвилює, приклад захоплює
Verus amicus amici nunquam obliviscitur – справжній друг ніколи не забуває одного
Veto – забороняю
Via scientiarum – шлях до знань; дорога знань
Vice versa – навпаки, назад
Vinum locutum est – говорило вино
Vires unitae agunt – сили діють спільно
Viribus unitis – з’єднаними зусиллями
Vir magni ingenii – людина великого розуму
Vis medicatrix naturae – цілюща сила природи
Vita sine libertate, nihil – життя без свободи – ніщо
Vita sine litteris – mors est – життя без науки – смерть

Saeculi vitia, non hominis – вади епохи, а не людини 
Sancta simplicitas – свята простота
Incidis in Scyglam cupiens vitare Charybdim – Ти зустрічаєш Сциллу, бажаючи уникнути Харібди
A tout prix – будь-яку ціну
Nec pluribus impar – не поступається і безлічі
Pereant qui ante nos nostra dixerunt – нехай загинуть ті, хто раніше за нас висловив наші погляди
Honores mutant mores – почесті змінюють звичаї
Non est ornamentum virile concnnitas – витонченість не чоловіча прикраса
Non fructificat autumno abor, quae vere non floruit – не приносить восени плодів то дерево, що не цвіло навесні
Ditat deus – багатство від бога
Nil sine Numini – нічого без провидіння
Qui transtulit sustinet – той, хто дає підтримку
Esto perpetua – це назавжди
Ense petit placidam sub libertate quitem – мечем ми розчищаємо місце, але тільки для свободи
Virtute et armis вогнем і мечем
Festinatio tarda est – квапливість затримує
O, si sic omnia – о, якби так все
Canalius nasctur, non fit – каналі народжуються, а не стають
Ignoramus et ignorabimus – не знаємо і не дізнаємося
Agonia perpetua – вічна агонія
Sensu stricto – у вузькому сенсі
Si tanta licet componere magnis – якщо настільки мале можна порівняти з великим
Magni nominis umbra – тінь великого імені
Re, non verbis – справою, не словами
Uham in armis salutem – один порятунок у зброї
Homo liber – людина вільна
Quod non est in actis, non est in mundo – чого немає в документах, того немає в житті (світі)
Multis ille bonis flebilis occidit – він помер, оплаканий багатьма гарними людьми
O diem praeclarum – о, славний день
Quos deus perdere vult, dementat prius – кого бог хоче погубити, того перш позбавляє розуму
Interdum stultus opportuna loquitar – часом і дурень слушна скаже
Parva componere magnis – порівнювати мале з великим
Qui tacet – consentire videtur – мовчання – знак згоди (хто мовчить, розглядається як погодився)
Sta, viator – зупинись, подорожній
Ibi bene, ubi patria – там добре, де батьківщина
Aequam memento rebus in arbis servare mentem – зберігай присутність духу і в скрутних обставинах
In solis tu mihi turba locis – в самоті ти для мене натовп
Dictum sapirnti sat est – для розумного сказано достатньо
Quod non est paululum dicere – а цим чимало сказано
Ohe, jam satis est – Гей, достатньо вже
Faber est suae quique fortunae – кожен сам коваль своєї долі

Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare.
Кожній людині властиво ошібатся, але тільки дурню властиво наполягати на помилку.
Suum quiqe.
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum.
Ni shagu nazad, vsegda vpered.
Debes, ergo potes
Dolzhen, zna4it mozhesh.
Cognosce te ipsum
Poznai samogo sebya
Lupus non mordet lupum
Volk ne kysaet volka

Moritune te salutant – Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе. (Ці слова говорили гладіатори, коли виходили на арену)

Absit invidia verbo – Та не засудять мене за ці слова.

Qui tacet, consentire videtur – Хто мовчить, той мабуть погоджується.

Non desipitur, qui scit se decipi – Не обдурять той, хто знає, що його обманюють.

Non efficit affectus nisi sequatur effectus – Намір не має значення, якщо відсутня результат.

Non omne progredi est regredi – Не йти вперед, значить йти назад.

Repetitio est mater studiorum.-повторення мати навчання!
Nec sibi, nec alter-ні собі, ні іншим!

Quis est enim, qui totum diem jaculans, non aliaqando collineet? (Чи знайдеться хтось, хто, кидаючи цілий день дротик, не потрапить одного разу в ціль?)
Цицерон

A nullo diligitur, qui neminem diligit-ніхто не любить того, хто сам нікого не любить.
Odero si potero, si non, invitus amabo-буду ненавидіти, якщо зможу, а не зможу-буду любити проти волі.
Vita sine amoris mors est-життя без любові подібна смерті

Amicus certus in re incerta cernitur – вірний друг пізнається в біді
Decipimur specie recti – Ми обманюємося видимістю правильного.
ARS LONGA, VITA BREVIS-мистецтво довговічне, життя коротке
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – щасливий той, хто міг пізнати причини речей
HOMO SUM, HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO – я людина, ніщо людське мені не чуже
FABER EST SUAE QUISQUE FURTUNAE-кожен сам коваль своєї долі
Intelligenti pauca – Для розуміє достатньо і небагато
Consumor aliis inserviendo-світячи іншим, згораю сам
Перемога там, де згода-IBI VICTORIA UBI CONCORDIA!
AMOR NON EST MEDICABILIS HERBIS-ні ліки від кохання
Dones eris felix, multos numerabis amicos – поки щасливий будеш, багато буде друзів у тебе
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt – чужі вади у нас на очах, наші – за спиною
DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM-про смаки не сперечаються
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT – слова відлітають, написане залишається
Pro bono publico – заради загального блага
VENI, VIDI, VICI-прийшов, побачив, переміг
SIVIS PACEM PARA BELLUM-якщо хочеш миру, готуйся до війни
Aut vincere, aut mori (лат.) – перемога або смерть
PER ASPERA AD ASTRA-через терни до зірок
QUI NIMIUM PROPERAT, SERIUS AB SOLVIT –

хто надто поспішає, той пізніше справляється зі справами
Gutta cavat lapidem – крапля довбає камінь
TEMPORA MUTANTUR, ETNOS MUTAMUR IN ILLIS-часи міняються і міняємося з ними
OMNIA MUTANTUR, NIHIL INTERIT-все змінюється, нічого не зникає
Нomо ornat locum, nоn locus hominem – не місце прикрашає людину, а людина – місце
Fide, sed cui fidas, vide – будь пильним; довіряй, але дивись, кому довіряєш
Pulchre sedens melius agens – рус .- сім разів відміряй, один раз відріж
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES-я зробив, що міг, хто може, нехай зробить краще
BENE QUI LATUIT, BENE VIXIT-добре прожив той, хто прожив непомітно
Fide, sed cui fidas, vide – будь пильним; довіряй, але дивись, кому довіряєш
MENS SANA IN CORPORE SANO-у здоровому тілі здоровий дух

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *